Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Сборник Задачи по счетоводство

Помагало за изплащане и оправдаване разходи за заплати, пътни и дневни пари

със 156 таблици, в които са пресметнати следуемите се за изслужено време заплати, припадащи се върху тях удръжки и следуемите се според продължителността на командировката дневни пари

автори:

  • Хр. Иванов - Финансов инспектор
  • Никола Б. Недеев - Подначалник в отделението за държавната и обществена отчетност при финансовото министерство

 

София, Придворна печатница, 1908 г.

Предговор Предговор Предговор Съдържание Заплати на чиновници и  служащи по гражданското ведомство Таблица за класовете и разредите на чиновниците по гражданското ведомство Помагало за изплащане и оправдаване разходи за заплати, пътни и дневни пари

Предговор от авторите

За да се върши успешно работата по произвеждане и оправдаване разходите за заплати и за пътни и дневни пари, та от една страна да се гарантира редовното изплащане, а от друга - да се избегне всякаква отговорност, - необходимо е добро познаване на всички наредби по предмета.

Известно е на всички, какви големи трудности се срещат при извършване работата по произвеждане и оправдаване разходите; каква голяма преписка се води за изправяне грешки и нередовности, било от неизпълнение някои наредби, било от пресмятане; колко много работа се създава и на учрежденията-кредитори и на контролните учреждения и колко много се забавят по тия причини изплащанията и се предизвикват справедливи негодувания и оплаквания.

Една от причините за тия трудности е невъзможността да има при всичките държавни учреждения специални длъжностни лица, които да извършват тая служба. Такива има само при учреждения с по-голям персонал, а ту са твърде редки.

Друга не по-малко важна причина за отбелязаните трудности по произвеждане и оправдаване разходите за заплати, пътни и дневни пари е тая, че учрежденията нямат събрани напълно и наредени по-системно всички наредби по предмета, направени в разни времена. Работата по задържането на многобройните удръжки, които се правят от заплатите на чиновниците и служащите, и по внасянето им по принадлежност - на приход в държавното съкровище, на окръга, на общината, на специалните фондове и дори на частни лица - изисква добро познаване наредбите на много закони и правилници. А вън от това, че някои от тия закони и правилници са изчерпани и трудно се намират, но и самите наредби в тях са разпръснати.

Поставени в условия да имаме възможност да съберем по-лесно всички наредби по предмета, който ни интересува, ние се пак употребихме не малко време, труд и усилия, докато постигнем това. От тук може да се заключи, колко много е трудно за учрежденията и длъжностните лица да си служат с тъй разпръснати наредби.

За да се премахне тая голяма несгода, наредихме това помагало.

То ще бъде едно истинско помагало не само за държавните учреждения, но и за окръжните, общинските и всички обществени учреждения, тъй като и те извършват същите разходи и, съгласно законите, произвеждането и оправдаването и на техните разходи става по наредбите за държавните.

Както се вижда от самото помагало, то е разделено на четири отдела. Първите три от тях съставят първата част на помагалото, която съдържа всички наредби по произвеждане и оправдаване разходите за заплати, пътни и дневни пари и по задържане и внасяне разните удръжки. Тук са събрани и наредени по материя всички наредби, направени със закони, правилници и окръжни писма, а дори и с някои отделни предписания до някои длъжностни лица. За по-лесно служене с помагалото, разделихме материала на параграфи. В скоби са посочени законите, правилниците и окръжните писма, от които е черпен материала на всеки параграф. Всички окръжни писма, за които не е показано от къде са издадени, са издадени от отделението за държавната и обществена отчетност при финансовото м-ство.

Последният отдел съставя втората част на помагалото. Тая част съдържа 156 таблици, в които са пресметнати следуемите се за изслужено време заплати, припадащите се върху тях удръжки и следуемите се, според продължителността на командировката, дневни пари. В началото на отдела е поместено по-подробно упътване по съставянето на таблиците и за начина на ползването от тях.
С помощта на тия таблици ще се печели време, както на учрежденията, които съставят ведомостите и сметките, така и на тия, които ги проверяват. Освен това, ще се избегнат и грешките при пресмятането, каквито често се случват.

Като мислим, че с тоя ни труд се задоволява една действителна нужда на учрежденията и че с него им се прави голямо улеснение, надяваме се, че той ще бъде добре посрещнат и справедливо оценен.