Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Заплати и добавъчни по военното ведомство

56. - Заплатите и добавъчните, пътните и дневните и всякакъв вид пособия, премии и възнаграждения на офицерите, чиновниците и служащите по военното ведомство в мирно време се определят и изплащат съгласно особен за тая цел закон. До изработване такъв закон, те се плащат по наредбите, установени от правилника за произвеждане и оправдаване държавните разходи и по размери определени от същия правилник или от бюджета (чл. 138 прав.разх.).

57. - Заплатите и разните добавъчни пари на офицерите, чиновниците и служащите по военното ведомство, като: гарнизонни, представителни, добавъчни за службата в пограничните войски, в кавалерията, артилерията, флота, свитата на Н. Ц. Височество и др. подобни, които се предвиждат в бюджета, се отпущат по месечно.

Заплатите на чиновници и служащи, за които се предвижда общ кредит в бюджета, се определят от специалните наредби или заповедите, с които се назначават (чл. 139 прав. разх.)

58. Всеки офицер получава заплата по чина си и по заеманата от него длъжност.

Войниците (срочно и свръхсрочнослужещите) получават заплата по звание или длъжност, а не по чин (чл. 140 прав. разх.)

59. Офицерите, в това число и санитарните офицери, назначени с височайша заповед да изпълняват длъжност, за която в бюджета се предвижда по-горен чин от оня, който те имат, получават освен заплатата си, която им се следва по чина и допълнителна заплата, ако това е предвидено в годишния бюджет на военното министерство, в който се определя и размера на допълнителната заплата за разните длъжности.

60. Когато в бюджета за еднаква длъжност са предвидени няколко различни чинове, например помощник на началник на отделение във военното министерство в чинове: подполковник, майор и капитан или командири за пионерни дружини в чинове: полковник, подполковник и майор или субалтерн офицери в чинове: капитан, поручик и подпоручик, то всеки от тях получава заплата, каквато е предвидена в бюджета за чина, който той има, без да се ползва с право на допълнителна заплата.

61. Заплатата по чин и по длъжност на офицерите и всички добавъчни се отпущат, както следва:

а) заплата по чин – на произведените в първи офицерски чин, както и на произведените в по-горен чин – от деня на височайшата заповед за производството;

б) заплата по длъжност – от деня на действителното постъпване в длъжност, съгласно заповедта по частта;

в) добавъчни – както при заплата по длъжност;

г) на уволнените в отпуск без право на заплата – до деня определен в заповедта по частта за почването да се ползват с такъв и

д) на уволнените в запас, в оставка и на умрелите заплатата, било по чин било по длъжност, се плаща от деня в който се изключват от списъците на частта, съгласно заповедта по частта.

Ако заплатата по чин и длъжност не е по отделно определена, плаща се предвидената в бюджета заплата за чина и длъжността (чл. 141 прав. разх.).

62. - За всяка промяна в службата на офицера, денят, определен в заповедта по частта, се счита за в негова полза, когато се назначава или повишава, а за в негова вреда, когато му се прекратява заплата (чл. 142 прав. разх.).

63. - Когато офицерът се командирова за повече от 4 месеца, след изтичане на четвъртия месец длъжността му се счита временно вакантна и неговия заместник получава заплатата и всички добавъчни за тая длъжност, независимо от това, че и командированият офицер получава същата заплата (чл. 143 прав. разх.).

64. - Заплатите за временно опразнени (вакантни) длъжности и за уволнените в отпуск без заплата офицери се изтеглят напълно от държавното съкровище и се внасят на приход в пенсионния фонд по военното ведомство (чл. 6 буква дий от закона за военните пенсии и членове 16 и 19 от правил, за прилагането му, виж § § 95 и 96 от пом.).

Не се изтеглят от държавното съкровище заплатите за незаетите места на субалтерн-офицерите и свръхсрочно служащите войници, защото тия заплати съставляват икономията, предвидена по бюджета от некомплект, и трябва да останат в полза на съкровището (окр. № 2014 от 29 март 1908 год. на военното министерство).

65. - Заплатите на офицери отстранени от длъжност се изтеглят напълно от държавното съкровище и половината се дава на офицера, а половината се внася на приход в пенсионния фонд (чл. 6 буква е от закона и чл. 17 от правилника, виж § 96 от помаг. и окр. № 44 на стр. 88 на помагалото).

Заплатите на отстранените от длъжност, било по дисциплинарен, било по съдебен ред, свръхсрочнослужещи войници се внасят на приход в държавното съкровище, като глоба, а не в пенсионния фонд (окр. № 2014 от 29 март 1908 г. на военното министерство, виж § 144 на помагалото).

66. - Офицерите от запаса, повикани на обучение, получават, докато трае обучението, заплата, от която не се правят удръжки за пенсия, както следва:

а) офицерите от действащата армия, уволнени в запас, ако не заемат държавна или обществена служба, получават дневни пари по размера определен за офицерите на действителна служба; другите запасни офицери и подофицери - по размер определен в бюджета;

б) всички запасни офицери и подофицери, които заемат държавна или обществена служба, получават заплатата си от ведомството, по което служат, а във време на обучение се считат в отпуск, като си запазват местата, които са заемали;

в) ако повиканите на обучение запасни офицери, които заемат държавна или обществена служба, получават от учреждението, дето служат, заплата по-малка от определената в бюджета на военното министерство за ония, които не заемат държавна или обществена служба, разликата им се доплаща от бюджета на военното министерство.

(Чл. 59 от закона за устройството на въоръжените сили на българското княжество, чл. 146 прав. разх. и указ № 248 от 26 август 1907 год.).

67. - При изплащане заплатите на офицерите, чиновниците и служащите по военното ведомство правят им се всички удръжки, установени от специалните закони и правилници (чл. 147 прав. разх.)

68. - Чиновниците и служащите по военното ведомство имат всички права, предвидени в закона за чиновниците по гражданското ведомство (чл. 113 от закона за устройството на въоръжените сили). Те внасят удръжки за пенсионния фонд по гражданското ведомство (чл. 25 от закона за военните пенсии, чл. 148 прав. разх.).

69. - Всички наредби по започване и прекратяване заплатите на офицерите важат и при изплащане заплатите на войниците (срочно и свръхсрочнослужещи). Последните не получават заплата за времето, през което се намират в дисциплинарната рота за изтърпяване наказание. За получаване заплата свръхсрочнослужещите се разписват сами, а за срочно служещите техните непосредствени началници дават разписка, в която уверяват, че сумата е предадена на войниците (чл. 149 прав. разх.)

70. - Заплатите и всякакви добавъчни на офицерите, чиновниците и служащите във военно време се определят и изплащат съгласно особен за тая цел закон. До изработване такъв закон, в сила е „временното положение за паричното доволствие на военнослужещите във военно време", утвърдено с указ № 58 от 4 октомври 1903 год., обнародвано в Държав. вест., брой 233 с. г. и одобрено с решение на Народ, събрание. Решението е утвърдено с указ № 19 от 12 март 1904 г., обнародван в Държав. вест., брой 67 от 31 същи (чл. 150 прав. разх.)

71. - Разходите за заплати и добавъчни на военнослужещите се оправдават със следните документи:

1) раздавателен списък обр. № 35, или обр. № 36, надлежно заверен и разписан от правоимащите за цялата сума, която им се следва. Разписката може да бъде и на отделен лист;

Оправдаването заплатата на срочно служещите долни чинове става с раздавателния списък образец № 36; а оная на свръхсрочнослужещите долни чинове - по образец №35, в който получателите на сумата се разписват саморъчно;

2) преписи от заповедите за назначаването, уволняването и преместването;

3) преписи от заповедите по частта за встъпване в новата и за напущане старата длъжност, ако има изменение в заплатата;

4) когато офицерът се умопотвърди - препис от заповедта или от медицинския акт за заболяването, а във ведомостта се разписва командирът на частта (чл. 145 прав. разх.);

5) удостоверение от частта, в която е бил преместения, от което да се вижда до кога му е платена заплатата;

6) удостоверение от надлежното общинско управление, с което повиканите на обучение запасни офицери и подофицери да докажат, че не заемат държавна или обществена служба;

7) удостоверение от учреждението, в което запасният офицер заема никаква служба със заплата по-малка от определената в бюджета за запасните офицери, които не заемат такава, за да се види каква разлика следва да му се доплати;

8) когато военнослужещият се е поминал и заплатата му се отпуща на законните му наследници (чл. 144 прав. разх.) - съдебен акт или удостоверение от общинското управление, с които да се докаже, че тия, които са се разписали, са действително законните наследници на починалия.

(Чл. 151 прав. разх., окр. № 10321 от 17 юли 1907 г. и указ № 248 от 24 август 1907 г.).

Наредбите, изложени в §§ 52 и 53 на помагалото, важат и по военното ведомство (виж § 21 на помагалото).