Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Гербов налог по заплатите

72. - Разписките, давани от чиновници, служащи и пенсионери за получаване заплата, пенсия, възнаграждения и др., написани или напечатани на особена хартия или върху самите документи и книжа, като: парични искания, платежни заповеди, требвателни ведомости, раздавателни списъци и пр. се обгербват с по 10 стот. за всеки 1000 лева или част от 1000 лева (чл. 33 т. 1 от зак. за гербовия налог). Затова требвателните ведомости и раздавателните списъци се облепват с по 10 ст. гербова марка за всеки 1000 или част от 1000 лева, по отделно за всяко лице и за всеки вид възнаграждение. Марките се залепят една до друга. Разписки за суми по-малки от 10 лева се освобождават от гербов налог (чл. 42 т. 114 от закона).

73. - Гербовите марки върху разписки написани на отделни хартии се унищожават с част от текста (чл. 45 буква а от закона за гербовия налог), а тия върху разписките по платежните заповеди, паричните искания, требвателните ведомости и раздавателните списъци - с печата на учреждението, което изплаща сумите (чл. 48 от същия закон).

Затова гербовите марки за разписки върху платежните заповеди, когато тия разписки подлежат на обгербване, се унищожават с печата на надлежния банков клон или агентура.

Гербовите марки, залепвани върху требователните ведомости, раздавателните списъци и отделните разписки за заплати се унищожават с печата на учреждението,което раздава заплатите на лицата (окр. № 518 от 15 януари 1908 г.)

74. Актовете за встъпване в длъжност първоначално или наново, във всички учреждения: държавни, окръжни, общински и обществени, както и заповеди, издавани от войсковите части и учреждения за същата цел се обгербват както следва:

  • ако чиновникът получава годишно до 1200 лева – с 1 лев (чл. 21 т.1 от закона);
  • ако чиновникът получава годишно от 1200 лв. до 3600 лева – с 3 лв. (чл. 23 т. 1 от закон);
  • ако чиновникът получава годишно от 3600 лв. до 6000 лева – с 5 лева (чл. 24 т.1 от закона);
  • ако чиновникът получава годишно повече от 6000 лева – с 10 лева (чл. 25 т. 1 от закона).

75. - Актовете за постъпване на длъжност при преместване на равна длъжност, понижаване или повишаване по едно ведомство или при преминаване от едно ведомство в друго при непрекъснато служене се освобождават от гербов налог (чл. 42 т. 11 от закона).

76. - Преписите от указите, заповедите или съобщенията за назначаване, повишаване или понижаване, преписите от заповедите за наложените дисциплинарни наказания и всички други преписи от документи и книжа за прилагане, по изискване на контролата и канцеларския ред, към платежните заповеди или требвателните ведомости, се освобождават от гербов налог (чл. 42 т. 59 от закона).

Освобождават се така също от гербов налог и удостоверенията давани на чиновниците и служащите, за да докажат до кога са получили заплата и че им са правени всички удръжки (чл. 42 т. 125 от закона).

77. - Рапорти, заявления, прошения и докладни записки за отпуск, уволняване, повишаване или преместване от една служба на друга по едно и също ведомство или от едно ведомство в друго се обгербват с 50 ст. (чл. 20 т. 37 от закона).

78. - Заявления, прошения и др., подавани до всички държавни, окръжни, общински и обществени учреждения до частни банки, до търговски, индустриални и други дружества за искане служба се обгербват с 1 лев (чл. 21 т. 9 от закона).

Заявления, подавани до същите учреждения за отпущане следуеми се заплати, както и пълномощни за получаването им, се освобождават от гербов налог (чл. 42 т. 55 и 107 от закона).