Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Оправдаване заплатите по гражданско ведомство

50. - Разходите за заплати се оправдават:

1) с ведомост за заплатите по образец № 7, заверена от надлежния началник на учреждението и разписана от правоимащите за делата сума, която им се следва. Разписката може да бъде и на отделен лист.

Всички удръжки за данъци и връхнини се вписват в ведомостта за заплатите в размер, установен от специалните закони и правилници;

2) към ведомостта се прилагат оригиналните актове за приемане и предаване длъжността, преписи от указите, заповедите или от съобщенията за повишения или понижения в длъжност, преписи от заповедите за назначенията на служащите и преписи от заповедите за дисциплинарни наказания и други, и

3) за преместените чиновници и служащи се прилагат удостоверения, от което да се вижда до кога им е платена заплатата и какви удръжки им са правени (чл. 38 прав. разх. и окр. № 10.322 от 17 юли 1907 г.).

51. - Когато длъжностно лице поради тежка болест няма възможност да се разпише във ведомостта или да даде разписка, или когато почине, заплатата му или други възнаграждения, се дават срещу подпис на ония лица, които със съдебен акт или с удостоверение от надлежното общинско управление докажат, че те са настойници, наследници и въобще най-близките, които се грижат или са се грижили за него (чл. 39 прав. разх.).

52. - За контролиране, съгласно чл. 41 от закона за събиране преките данъци (виж § 21 на помагалото), изплащането на данъците от чиновниците и служащите при държав. учреждения и длъжностните лица, наредено е следното: при изплащане заплатите за месеците: април, септември и ноември всяка година, въз основа на точка 31 от окръжното предписание на м-вото на финансите - отдел. за преките данъци - от 5 апр. 1905 г., под № 2830, началникът на всяко едно държавно, окръжно, общинско и обществено учреждение изисква от подведомствените си чиновници и служащи да му представят бирнишки удостоверения обр. № 1, че са изплатили дължимите от тях данъци. Тия удостоверения се проверявате и подписват от началниците на учрежденията. А за да се контролира, че и самите началници на учрежденията и длъжностни лица са си изплатили данъците, последните представяте бирнишките си удостоверения обр. № 1 направо в счетоводствата, едновременно с представяне ведомостите обр. № 7 за месеците: април, септември и ноември.

Всеки началник на учреждение, който е станал причина да останат неиздължени данъците на някои от подведомствените му чиновници и служащи, като не е изисквал да му се представяте от последните бирнишки удостоверения обр. № 1, а така също и всеки счетоводител за началниците на учрежденията остава, съгласно чл. 41 от закона за събиране преките данъци, във връзка с чл. 45 от същия закон, лично отговорен за тия неизплатени данъци (окр. № 10482 от 21 юли 1907 г.).

53. - Заплатата на волнонаемните работници с надница при държавните работилници, арсенали, мини, конезаводи, земеделските училища, държавната печатница и пр. се изплащат по особните за тия заведения правилници и се оправдавате със следните документи :

1) раздавателен списък обр. № 8, сметка или наднична ведомост, според установените образци от съответните правилници, и

2) квитанция за изплатения данък върху занятието и разните връхнини (чл. 40 прав. разх., виж § § 93 и 94 на помаг.).

54. - Добавъчното възнаграждение на свещениците се отпуща и оправдава, както заплатите на държавните чиновници (чл. 69 прав. разх.).

Добавъчното възнаграждение на енорийските свещеници, несвършивши духовни училища, в селата е 600 лева в годината, в окол. центрове и другите градове - 720 лева, а в окръжните градове - 840 лева.

Възнаграждението на свещениците, завършили духовни училища, в селата е 840 лева в годината, в окол. центрове и другите градове - 1080 лева, а в окръжните градове - 1200 лева (зак. за изм. чл. 145 от екзарх, уст., Държ. вест. брой 103 от 1905 г.).

55. - Когато някоя енория е опразнена (вакантна), добавъчното възнаграждение за свещеника за тая енория се изтегля от държавното съкровище и се внася на приход във фонда за свещеническите пенсии (чл. 24 буква е от закона за пенс. на енор. свещенослуж. в Княжеството, Държ. вест., брой 69,1907 г.).

От добавъчното възнаграждение в такъв случай не се правят никакви удръжки (окр. №2239 от 30 май 1907 г. от св. Синод).