Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Заплати на чиновници и служащи по гражданското ведомство

1. - Чиновници са всички ония граждани, които са назначени на държавна служба и получават заплата от държавното съкровище (чл. 1 зак. чинов.).

2. - По отношение към службата, която заемат, чиновниците се делят на 9 класа, подразделени на разреди, според таблицата на стр. 10 (чл. 2 зак. чинов.).

3. - По ведомството на м-вото на външните работи, по нямане чиновник от съотвeтствуващата според закона степен, може на извeстна длъжност да бъде назначен чиновник и с по-долна степен за изпълняващ длъжността. В такъв случай чиновникът получава за заплата средната сума между заплатата за длъжността, която изпълнява и оная, която му се следва според неговата степен (чл. 16 от закона за устройството и службата по м-вото на външните работи и пр.).

4.- Числото на чиновниците, с показване вида и класа на длъжностите, които заемат, ценза, който трябва да притежават, и акта, с който се назначават, се определя в особени закони, отделно за всяко министерство.

Таблица за класовете и разредите на чиновниците по гражданското ведомство

Класове Разреди Годишна заплата в левове
I 1 10 500
I 2 9 000
II 1 7 800
II 2 7 200
III 1 6 600
III 2 6000
IV 1 5 400
IV 2 4 800
V 1 4 500
V 2 4 200
VI 1 3 900
VI 2 3 600
VI 3 3 300
VII 1 3 000
VII 2 2 700
VII 3 2 400
VIII 1 2 220
VIII 2 2 940
VIII 3 1 020
VIII 4 1 800
IX 1 1 680
IX 2 1 560
IX 3 1 440
IX 4 1 320
IX 5 1 200

До сега са изработени и приети от народното събрание следните закони: закон за устройството и службата по м-ството на външните работи и на изповеданията (Държ. вeстник, брой 278, 1907 год.), закон за службата на главната дирекция на пътищата, благоустройството и сградите (Държав. вeстник, брой 281, 1907 год.), закон за народното образование (Държ. вeст., брой 6, 1908 год.) и закон за експлоатацията на бълг. държавни железници и пристанища (Държав. вeстник, брой 20, 1908 г.).

5. - Назначаването на длъжности става с указ, по представление от надлежния министър, или със заповед от министрите или началниците на учрежденията, съгласно особните закони и наредби (чл. 8 зак. чинов.).

6. - Лицата, които заемат държавна служба със заплата по-долу от 1200 лв. годишно, се наричат служащи.

Служащите не се делят на класове и разреди; техните заплати се определят от специалните наредби или заповедите, с които се назначават.

Разпорежданията на закона за чиновниците се прилагат към служащите дотолкова, доколкото това е казано в самия закон.

Служащите, като напр. работниците, които се назначават временно с дневна или месечна заплата, за една определена държавна работа, не попадат под закона за чиновниците. За тях всяко учреждение издава специални наредби (чл. 4 зак. чинов.).

7. - Ни едно лице не може да бъде назначено за чиновник или служащ на две или повече държавни служби (чл. 10 зак. чинов.).

8. - Всяко лице, назначено на служба, е длъжно да се яви на работа най-късно до 10 дена от получаването официалното известие за назначаването му; иначе се счита като да е отказало да заеме длъжността.

Това правило се приспособява и за лицата, които се местят от една служба на друга, освен ако са получили отпуск. Същото става, ако явяващото се назначено лице откаже да положи предвидената в закона официална клетва (чл. 11 зак. за чинов.).

9. - Всеки чиновник може да бъде назначен да изпълнява привременно, освен своята длъжност, и друга някоя или пък да бъде назначен член на комисия, без да се увеличава заплатата му, освен в случаите, когато, поради важността на работата и трайността на комисията, министерският съвет би намерил за нужно да определи възнаграждение на членовете й.

Подаръци, или каквито да било други възнаграждения по отношение на службата си, чиновниците могат да приемат, само с разрешението на надлежния министър (чл. 19 зак. чинов.).

10. - Заплатите на чиновниците при държавните учреждения се определят от законите и бюджета на Княжеството. Заплатите на служащите, за които се предвижда общ кредит в бюджета, се определят от специалните наредби или заповедите, с които се назначават тия служащи (чл. 34 прав. разх.).

11. - Заплатите на новоназначените длъжностни лица почват от деня на встъпване в длъжност. За това встъпване се съставя акт. Изключение се допуща, съгл. чл. 24 от закона за чиновниците, за министрите и за чиновници в дипломатическите и търговски агентства, които могат да получават заплата и от деня на назначаването, ако в указа или заповедта, с които са назначени, е споменато това (чл. 35 прав. разх.).

12. - За предаване и приемане длъжности се съставят актове. Такива не се съставят за министрите и за онези чиновници, които се повишават или понижават, но си остават в същите учреждения, ако в указа или заповедта е определен денят, от който ще се счита повишението или понижението. В такъв случай във ведомостта за заплатите се отбелязва датата и номера на указа или заповедта.

За времето на предаването и приемането се плаща и на предавача и на приемача. Сумата се взима от свободния кредит по надлежния параграф (чл. 38 прав. разх.).

Върховната сметна палата при предварителната проверка на оправдателните документи по платежните заповеди, издадени за заплатите на служащите при някои учреждения, е констатирала, че някои от новоназначените служащи са постъпили на служба, преди да бъдат назначени, т. е. заповедите за назначението им са издадени няколко дни след като те са постъпили на длъжност. Понеже според закона за чиновниците по гражданското ведомство, указът или заповедта, с която се назначава известно лице и акта за встъпването му в длъжност трябва да предшествуват встъпването, то за в бъдеще на ония длъжностни лица, които са встъпили в длъжност преди датата на указа или заповедта за назначаването им, няма да се плаща заплата за дните преди тая дата (окръжно № 776 от 19 януари 1908 година).

Всяко длъжностно лице получава заплата включително и за деня, в който е предало длъжността си. Заплатата на починало лице се заплаща включително до деня на умирането му (чл. 36 прав. разх.).

13. - Заплатите се плащат по месечно и след изтичането на месеца. На уволнените и преместени чиновници и служащи се изплащат веднага от учреждението, в което са служили до деня на уволняването или преместването им. На чиновниците и служащите при дипломатическите и търговски агентства и на командированите в странство за повече от един месец се изплащат в началото на месеца, за който се отнасят.

При изчисляване заплатите, месецът се брои винаги 30 дена (чл. 37 прав. разх.).

14. - Продаването и въобще прехвърлянето заплатата от страна на чиновник или служащ е забранено и недействително (чл. 25 зак. чинов.).

15. - Заплатата на чиновниците не може да се намалява или увеличава, освен чрез изменяне специалните за това закони.

За десет години безпорочно служене, прекарано непрекъснато на една и съща служба, след влизане в сила на закона за чиновниците[1], заплатата на чиновника и служащия се увеличава с 5% върху оная, предвидена в таблицата, а за всеки следващи пет години се прибавя ново увеличение 5% върху същата заплата.

Това увеличение става с министерска заповед.

За прослужени години заплатата на стражарите и на чиновниците по ведомството на пощите и телеграфите се увеличава според специалните закони (чл. 26 зак. чинов.).

16. - Когато някой чиновник се повиши в длъжност, получава заплатата на предишната си служба до деня, в който я напусне и от тоя ден захваща да получава заплатата на новата си служба (чл. 28 зак. чинов.).

17. - Чиновник или служащ, който отсъствува от служба без отпуск, губи заплатата си за дните, през които е отсъствувал (чл. 31 ал. 3-та зак. чинов.). В такъв случай обаче му се отпуща цялата заплата, за получаването на която той дава разписка, но заплатата му за дните, през които е отсъствувал, се внася на приход в държавното съкровище (виж § 143 на помагалото).

18. - Всеки чиновник и служащ има право през годината, без умаление на заплатата му, на един месец отпуск; ако не се е ползвал три години - до два месеца (чл. 29 зак. чинов.).

Чиновниците от кариерата по м-ството на външните работи, когато служат в дипломатич. представителства и в консулствата, имат право да се ползват, по разрешение на министъра и с съгласието на техните непосредствени началници, с отпуск до два месеца в годината със запазване пълната си заплата. Ако не са се ползвали с отпуск в продължение на две години под ред, имат право на такъв три месеца, също със запазване заплатата си (чл. 20 от зак. за уста и службата по м-вото на външните. работи и пр.).

В случай на доказана болест, чиновникът и служащият може да получи отпуск до три месеца с пълна заплата. Ако не оздравее, уволнява се, но има право на една помощ от държавното съкровище, равна на заплатата му за месец и половина (ч 32 зак. чинов.).

19. - Чиновникът или служащият може да бъде наказан дисциплинарно със спиране част от заплата му най-много по една четвърт за не повече от три месеца (чл. 42 зак. чинов.), но само от началника, който го е назначил на служба (чл. 43 зак. чинов., виж § 143 на помагалото).

20. - Всеки чиновник, който се намира под съд за престъпление или нарушение, извършено при изпълнение служебни обязаности, което влече след себе си наказание на затвор за повече от 6 месеца, ако съдът поиска, се отстранява от длъжността си, и това повлича след себе си прекращаване заплатата му през всичкото време, додето трае следствието и съденето. В такъв случай заплатата му не се изтегля от съкровището.

Ако чиновникът се оправдае, получава половината от задържаната му заплата за времето, през което е бил отстранен, но не за повече от три месеца, и първата служба.

Такива дела се разглеждат бързо (чл. 51 зак. чинов.)

21. - Държавните, окръжните и общински чиновници и служащи, без изключение на ведомство, са длъжни доброволно в определените срокове да изплащат личните и имуществените си данъци. Не се отпуска заплатата на всеки такъв чиновник и служащ, докато не докаже, че не дължи закъснели данъци (чл. 41 от закона за събиране преките данъци, виж § 52 на помагалото).

Доброволно изплащане на всички преки данъци, освен беглика, става на три срока: една трета до 1 май, втората до края на септември, а третата до 1 декември (чл. 16 от същия закон).