Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Изплащане заплатите по всички ведомства.

22. - Заплатите на държавните чиновници и служащи се изплащат по два начина: 1. по предварително представени оправдателни документи, въз основа на които се издава от надлежното счетоводство платежна заповед, и 2. срещу разписка в двоен екземпляр по открити кредити от м-вото на финансите у клоновете и агентурите на българ. нар. банка.

23. - По първия начин се изплащат заплатите на непостоянен (временен) персонал, който се мени през разните времена на годината, та е невъзможно да се определи и открие постоянен кредит, а така също и заплатите по ония параграфи на бюджета, в които е предвиден кредит само за едно учреждение, като например върх. смет. палата, министерския съвет и др. (окр. № 13584 от 1 октомври 1907 год.)

24. - Тоя ред се състои в следващото: Учрежденията приготвят требвателните ведомости за заплатите на чиновниците и служащите и надлежно подписани от правоимащите, заедно с всички оправдателни документи, изисквани от правилника за произвеждане и оправдаване държавните разходи, ги изпращат в надлежните счетоводства за издаване платежни заповеди. Счетоводствата, като направят предварително напълно проверка, както на самите ведомости така също и на документите, които подкрепят истинността на изложеното в тях, издават платежни заповеди, върху които отбелязват точно какви удръжки следва да се направят от показаните в тях суми (чл. 6 зак. кас. сл.)

25. - От счетоводствата платежните заповеди се изпращат заедно с оправдателните документи за проверяване и визиране от контролното бюро при м-ството на финансите и от върхов, сметна палата (членове 7, 13 и 14 зак. кас. сл. и членове 26, 27 и 28 прав. кае. сл.).

26. - След това само платежните заповеди, без документите, се изпращат на сметководното бюро при м-вото на финансите, което въз основа на визираните платежни заповеди издава чекове и ги изпраща на банковите клонове и агентури, а самите платежни заповеди - на кредиторите (окр. № 14.468 от 28 октомври 1907 год.), а не обратно, както е постановено в чл. 15 от закона и чл. 29 от правилника за касовата служба на държавата.

27. - Когато се изплащат заплатите по тоя начин, на учрежденията се отпуща общата сума на заплатата за изслуженото време, което се следва по бюджета, а те са длъжни от своя страна да внасят по принадлежност всички удръжки, които се правят от заплатите на чиновниците и служащите (виж § § 108 и 116 на помагалото).

28. - Втория начин на изплащане заплатите излагаме по-подробно по хронологичен ред едно, като по-нов и второ, защото повечето" от заплатите се изплащат по него.

Тоя ред за изплащане заплатите е съобщен на учрежденията от финансовото м-ство с окр. № 10482 от 21 юли 1907 год. Но мотивировката или изложението на причините, които са предизвикали създаването на тоя ред, е направено с окр. № 13584 от 1 октомври с. г. и за пръв път тоя ред се приложи при изплащане заплатите за м. октомври с. г.

29. - Според окр. № 13584, новият ред за изплащане заплатите е наложен от реформата в касовата служба на държавата, след влизането в сила на специалния закон за тая реформа, който забрани издаването на делегациите. По тая причина не може вече да има други - второстепенни - разпоредители, освен министрите чрез респективните счетоводители, на които се възложи всичката материална отговорност. А като облекчение на тая отговорност - от една страна, и за по-голяма сигурност при даване заповед за плащане - от друга, се въведе предварителен контрол от страна на контролното бюро при м-ството на финансите и от върхов, сметна палата.

Така че с унищожаване делегациите счетоводствата би требвало да издават платежни заповеди отделно за всяко учреждение и то след като предварително и щателно проверят документите. Това би създало грамадна работа не само на счетоводствата, но и на контролното и на сметководното бюра, на върхов, сметна палата и на банковите клонове и агентури. Освен това, при нередовни документи, които биха се връщали за изправяне, понеже предварителният контрол се извършва само в София, би се много забавило издаването на платежните заповеди, па и след издаването им, може да се намерят нередовности от контролното бюро или от смътната палата и, понеже връщането на документите трябва да става чрез респективните счетоводства, това още повече би забавило изплащането на заплатите. По тоя начин чиновниците биха получавали заплата много късно след изтичане на месеца, за който им се плаща.

Тия са мотивите на м-вото на финансите за въвеждане втория ред за изплащане заплатите. А самият ред е следния :

30. - Счетоводствата при всички министерства и дирекции явяват във финансовото министерство с ведомости какви кредити са нужни за изплащане заплатите през един месец на чиновниците и служащите при всички учреждения в княжеството и въз основа на тия ведомости министерството открива такива кредити пред надлежните банкови клонове и агентури.

31. - В края на месеца, за който се получават заплатите, началникът на учреждението, като има предвид промените, които са станали в персонала на повереното му учреждение през течение на месеца, съставя ведомостта за заплатите по тук показания образец (виж стр. 19, 20 и 21). От общата сума на заплатата за изслуженото време, която се следва по бюджета, се спада сбора на показаните в същата ведомост: а) 5% или 6% удръжки за пенсия, б) удръжките за данъка върху занятието, в) училищния налог, г) 4% съразмерната пътна тегоба, д) удръжките за медицинска помощ, които се правят от заплатите на чиновниците и служащите по държавните железници, е) държавната пътна тегоба, ж) глобата за държавната пътна тегоба, ако има такава, и з) удръжките за дисциплинарни наказания. За сумата, която остава, началникът на учреждението съставя в два екземпляра разписка по тук показания образец (виж стр. 22) - за получаване сумата от надлежния банков клон или агентура; последните, като имат предвид открития от м-вото на финансите кредит за подържане личния състав при всяко едно държавно учреждение и длъжностно лице в района им и като следят строго, под страх на лична отговорност, да не се превиши определения за всяко едно от тия учреждения и длъжностни лица кредит за заплата през един месец, изплащат означените в тия разписки суми, съгласно чл. 38 от правил, за прилаг. зак. за касов, служба на държавата.

 

Обр. № 7 (чл. 38 от правилника).

Министерство на обществените сгради, пътищата и съобщенията Държавни железници

Бюджет за 1907 год. Гл. IX, § 37.

 

ВЕДОМОСТ

за заплатите на чиновниците и служащите в айтоската жп станция - станционна служба, през месец май 1907 год.

№ по ред Име и презиме на длъжност- ното лице Длъжност Колко дни е слу- жил Заплата За изслуженото време следва
Годишна Месечна Пенсия Данък занятие Училищен налог съраз. пътна тегоба държ. п. тегоба Глоба за държ. п. тегоба
л. с. л. с. л. с. л с. л. с. л. с. л. с. л. с.
1 Г.Иванов Н-к гара VIII кл. 30 2,208 - 184 - 9 20 3 68 - 37 - 14 - - - -
2 П.Стефанов Чинов. Х кл. 30 1,644 - 137 - 6 85 2 74 - 27 - 11 - - - -
3 Д.Попов Ученик 30 756 - 63 - 3 15 1 26 - 13 - 05 - - - -
4 Н.Петров Стипендиант 30 384 - 32 - 1 60 1 64 - 06 - 03 - - - -
5 Р.Стоев Стрелочн.II р. 30 756 - 63 - 3 15 1 26 - 13 - 05 - - - -
    Всичко - - - - - 23 95 9 58 - 96 - 38 - - - -
  1. От сумата 470, като се спадне сбора на удръжките: 23.95+9.58+0.96+0.38+4.79+20=59.66, за остатъка – 419 лева ще се състави разписка
  2. Удръжките: 3% за пенсия – 10 лв., разликата от пов.заплата – 26 лв., окръжна връхнина – 0.96 лв. ще се внесат в местния банков клон или агентура
  3. Общинската връхнина – 2.88 лева ще се внесе в местното общ.управление
  4. Запорите (ако има такива) се изпращат по принадлежност

Забележка: Когато изплащането става по предварително представени оправдателни документи, в графа осма се написва следния текст: подписаните упълномощаваме... да получи от..... заплатите ни за м. ........ 1900 г., а когато заплатите се получават срещу разписки, в същата графа се написва текста: подписаните уверяваме, че получихме заплатите си за месец ....1900 г. (окр. №  11722 от 16 август 1907 г.

мед. удръж- ки дисцип. наказа- ния 3% удръжки за за пенсия за изслуж. време преди 1892 г. разлика от пов. заплата окръжна връхнина общинска връхнина общинска тегоба глоба за общ. п. тегоба запори гербова марка всичко удръжки чистасума за получаване
л. с. л. с. л. с. л. с. л. с. л. с. л. с. л. с. л. с. л. с. л. с. л. с.
1 84 - - 10 - 26 - - 37 1 01 - - - - - - - - 52 61 - -
1 37 20 - - - - - - 27 - 81 - - - - - - - - 32 02 - -
- 63 - - - - - - - 13 - 39 - - - - - - - - 5 74 - -
- 32 - - - - - - - 06 - 18 - - - - - - - - 2 89 - -
- 63 -   - - - - - 13 - 39 - - - - 15 75 - - 21 49 - -
4 79 20 - 10 - 26 - - 96 2 78 - - - - 15 75 - - 115 15    

Забележка: Да се отбележат номерата на квитанциите, срещу които удръжките са внесени в надлежните учреждения и номерата и датите на писмата, с които са изпратени по принадлежност удръжките по запори.

 

Министерство на.............................................. гл.        §        по бюджета за ......... 190       год.

(Наименование на учреждението)

 

Разписка

за лева        ст., от които

           ефект ............                          ефект ............

злато                                   Сребро                         и разм........

           банки .............                         банки .............

 

Приех от бълг. нар. банка,.................              .................. клон,

по нареждане на министерството на финансите, за сметка

на държавното съкровище, сумата (словом)..........................

....................................................................................................

...............................съставляваща заплатата на .....................

....................................................................................................

за м. май т.г.

Тая разписка е дадена в два екземпляра, но важи само за една

 

Гр......................................... 190   ...... год.

(Длъжност и подпис на получателя)....................................

 

Забележка. Освободена от гербов налог съгл. чл. 42, т. 3 от закона за гербовия налог. Тоя образец на разписката е попълнен така, както е даден тука, с окр. № 170 от 22 ноември 1907 год. от сметководното бюро при финансовото министерство.

 

32. - Когато през някой месец общата сума на бюджетните заплати във ведомостта на някое учреждение възлезе на по-голяма сума, отколкото е разрешения кредит за заплати на това учреждение през същия месец, понеже учреждението не може да изтегли от банковия клон или агентура срещу разписка по-голяма сума от тоя кредит, то за разликата в повече се иска направо от надлежното счетоводство да издаде нужната платежна заповед, срещу отделна ведомост. Така например, когато поради по-дълговременно предаване и приемане известна длъжност при някое учреждение се укаже нужда да се изплатят заплатите от това учреждение и на двете длъжностни лица, т. е. на това, което предава и на това, което приема, и понеже по тоя начин общата сума на бюджетните заплати по ведомостта за тоя месец ще се укаже в повече, отколкото е била обикновено през другите месеци, т. е. от разрешения кредит, то за изплащане заплатата на едно от тия лица, които заемат една и съща длъжност, се иска направо от счетоводството да издаде нужната платежна заповед.

33. - Понеже кредитите, които се показват от счетоводствата в общата ведомост за заплатите и които се откриват при клоновете и агентурите на българската народна банка, са не само за чистите заплати, които се раздават на ръце на чиновниците и служащите, а в тях влизат и удръжките за пенсионния фонд, за данъка върху занятието и пр., които се спадат от общата сума по ведомостите за заплатите на отделните учреждения и длъжностни лица и остават неизтеглени от клоновете и агентурите, то, когато се иска увеличение на първоначалния кредит на някое учреждение, трябва да се има предвид, каква е общата сума на удръжките, които това учреждение има да спада от общата сума по ведомостта си и да не се искат увеличения, които са по-малки от общата сума на удръжките (окр. № 148 от 5 януари 1908 год.).

34. - Когато някое учреждение или длъжностно лице получи срещу разписка за заплата повече отколкото се е следвало, внася надвзетата сума на приход с вносен лист със следното съдържание: „повърнати суми повече получени срещу разписка № . . . на . . . лева, от . . . банков клон (или агентура) за заплати на . . . (учреждението) за месец . . . 190... година".

Вторите екземпляри от вносните листове, които банковите клонове и агентури издават в подобни случаи вместо квитанции на вносителите, последните изпращат в надлежните счетоводства за прилагане към требователните ведомости за заплатите, като предварително задържат за себе си по един препис от тия листове. Счетоводствата при оформяване разходите за заплати срещу разписки, требва да имат предвид възвърнатите суми и да издават платежни заповеди на сумите по разписките плюс удръжките, минус възвърнатите суми (окр. № 366 от 11 януари 1908 год. от сметководното бюро).

35. - Преди да раздаде заплатите на чиновниците и служащите, началникът на учреждението внася по принадлежност останалите (освен изброените в § 31 на помагалото) по ведомостта удръжки, които е изтеглил от банковия клон или агентура заедно с чистите заплати, а именно: а) 3% удръжки за пенсия за изслужено време; б) разлика от повишени заплати; в) окръжна връхнина; г) общинска пътна тегоба и д) глоба за общ. пътна тегоба, ако има такава. Внасянето на тия удръжки става с вносни листове в надлежния банков клон и агентура едновременно с изтеглянето на сумата по разписка. Чиновниците и служащите се разписват във ведомостта, или дават отделна разписка, само при. получаване заплатите си. А след раздаването на заплатите, началникът на учреждението внася по принадлежност общинската връхнина и удръжките за запори по разни изпълнителни листове и запретителни писма.

36. - За по-нагледно представяне как да се постъпва по новия начин за изплащане заплатите, попълнена е ведомостта (виж стр. 19, 20 и 21) за месец май 1907 г. на едно държавно учреждение - айтоската железопътна станция. В началото на месец юни началникът на айтоската железопътна станция ще изтегли от тамошната банкова агентура, срещу разписка, съставена в два екземпляра, само сумата 419.34 лв., съставляваща разликата между общата сума на бюджетните месечни заплати - 479 лв. и сбора от удръжките % за пенсия, за данъка върху занятието, училищния налог, съразмерната пътна тегоба, 1% за медицинската помощ и за дисциплинарни наказания, т. е. 23.95 -4- 9.58 -4-0.96 + 0.38+ 479+ 20= 59.66 (479 – 59.66 = 419.34). Едновременно с изтеглянето на тая сума началникът ще внесе на приход в същата агентура и удръжките: 3% за пенсия, за изслужено време - 10 л., разликата от повишената заплата - 26 лв. и окръжната връхнина – 0.96 лв.; удръжките за общинска връхнина – 2.78 лв. ще внесе в местното градско общинско управление и най-после удръжките по запора – 15.75 лв. ще изпрати по принадлежност.

37. - Изплатените суми срещу разписки банковите клонове и агентури минават веднага в сметката на държавното съкровище и едните екземпляри задържат в делата си, а другите изпращат при опис в сметководното бюро при министерството, което ги пази до издаване платежни заповеди за оформяване разхода (членове 38 и 41 прав. кае. сл.).

38. - В § § 35 и 36 се каза, че общинската връхнина се вписва във ведомостта за заплатите и се удържа и предава на общините ежемесечно. От това, обаче, се. прави изключение за учителите, бирниците и свещениците в селските общини, за участъковите медицински и ветеринарни лекари и фелдшери със седалища в селски общини, за началниците на дружинните военни райони при полковите военни окръжия и въобще за всички длъжностни лица, които получават заплата по една обща ведомост, а следва да плащат общинска връхнина на разни общини.

От тяхната заплата не се удържа общинската връхнина ежемесечно - те я плащат направо в надлежните общини, но след всяко изтекло тримесечие им се иска да представят квитанциите, т. е. при изплащане заплатите на учителите и на бирниците за април им се искат квитанции за изплатената общинска връхнина за януари, февруари и март; при изплащане заплатите им за юли - им се искат квитанции за април, май и юни и т. н. А понеже заплатите (възнагражденията) на свещениците се изплащат на тримесечия, квитанции за първото тримесечие им се искат при изплащане възнагражденията им за второто и т. н.. Това изключение се прави, защото като се отпущат с една обща ведомост заплати на учители, бирници, свещеници и пр. в разни общини, ако би се удържала общинската връхнина при изплащане заплатите, би требвало да се изпраща на тия общини, а това ще бъде съпроводено с не малко мъчнотии, било по разпределяне връхнината между общините, било по самото й препращане на последните.

Квитанциите, които учителите, бирниците, свещениците и др. представят за всяко тримесечие, се пришиват при списък, и, приложени към ведомостите за заплатите за месеците април, юли, октомври и януари, се изпращат на надлежното счетоводство.

(Окр. № 16.268 от 12 декември 1905 г., № 10.482 от 21 юли 1907 год., № 11.722 от 16 август с. г. и № 1.968 от 15 февруари 1908 год.).

39. - Учрежденията, които еж получили заплати срещу разписка, най-късно до 5 дни от получаването им (окр. № 4442 от 9 април 1908 година), изпращат ведомостите в счетоводствата при надлежните министерства и дирекции, заедно с всичките отнасящи се до тях документи, като преписи от заповедите за назначение, уволнение, оригиналните актове за встъпване в длъжност и пр., а за контролиране, че са внесени на приход удръжките: З% за пенсия за изслужено време, разликата от повишени заплати, окръжната връхнина, общинската пътна тегоба и общинската връхнина, в съответните графи на ведомостите се означават номерата и датите на издадените от банковите клонове и агентури квитанции, които се прилагат при самите ведомости. За удръжките по запори се отбелязват номерата и датите на писмата, с които са изпратени по принадлежности

40. - Всички ведомости, заплатите по които се изплащат от един и същ параграф по бюджета, счетоводствата вписват в една обща ведомост по тук показания образец. От общата сума на бюджетните заплати по тая обща ведомост те спадат сбора на 5%или 6% удръжки за пенсия, чието внасяне на приход в пенсионния фонд става по специален ред (виж § § 107 до 115 вкл. на помагалото), а за остатъка издават само една платежна заповед за заплатите на всички учреждения в Княжеството, на които се плаща от един и същ параграф по бюджета.

Последната, придружена също с един само вносен лист за внасяне на приход останалите по общата ведомост удръжки (без внесените по принадлежност от самите учреждения), а именно: а) данъкът върху занятията, б) училищният налог, в) съразмерната пътна тегоба, г) удръжките за медицинска помощ, които се правят от заплатите на чиновниците и служащите по държавните железници, д) държавната лична пътна тегоба, ако има задържана такава и е) за дисциплинарните наказания и заедно с всичките частни ведомости, съшити в отделна връзка (дело), и придружени със самата обща ведомост, изпращат най-късно до 25 число от месеца, що иде след тоя, за който става изплащането, в контролното бюро при министерството на финансите за по-нататъшна проверка (чл. 7 от закона за касовата служба на държавата, окр. № 4442 от 9 април 1908 год.).

41. - За по-нагледно представяне, прилага се (виж стр. 29, 30 и 31) образец от общата ведомост, в който за пример са вписани получените в счетоводството при министерството на обществените сгради, пътищата и съобщенията ведомости за заплатите през май на чиновниците и служащите по държавните железници - станционна служба, изплащането на които става по един и същ параграф - 37 от разходния бюджет на същото министерство. Да допуснем, че след като са вписани в общата ведомост частните ведомости на всичките железопътни станции из Княжеството, общата сума на бюджетните заплати е достигнала 7979 лева. От тая сума счетоводството спада сбора на 5% удръжки за пенсия – 398.95 л., а за остатъка 7580.05 лв. издава нужната платежна заповед по глава IX, § 37 от бюджета на министерството на обществените сгради и пр. Платежната заповед, заедно с вносния лист, в който ще се впишат удръжките: за данъка върху занятията - 15958 лв., за училищния налог – 15.96 лв., съразмерната пътна тегоба – 6.38 лв., медицинската помощ - 79-19 л. и удръжките за дисциплинарни наказания - 25 лв., придружена с всичките частни ведомости, съшити в отделна връзка, и със самата обща ведомост се изпраща в контролното бюро. Удръжките по останалите графи на общата ведомост са внесени направо от самите железопътни станции в местните банкови клонове или агентури и общински управления, срещу приложените към съответните частни ведомости квитанции, номерата и датите на които са означени в самите ведомости.

42. - Платежните заповеди, които счетоводствата издават за оформяване разхода по изплатените срещу разписки заплати, получавани от държавния бюджет и по свръхсметни кредити, се издават на името на счетоводителя на сметководното бюро при финансовото министерство; а и вносния лист за внасяне удръжките се приготвя също, от негово име, така че те вече не се изпращат на банковите клонове и агентури. Счетоводителят на сметководното бюро оформява разхода по разписките, като прилага последните при съответните платежни заповеди (окр. № 15.604 от 19 ноември 1907 г.).

43. - Началниците на учрежденията са длъжни, след като получат заплатите на чиновниците и служащите срещу разписки, да бързат с представяне требвателните ведомости заедно с придружаващите ги други оправдателни документи, за да може с време да се оформи разхода, иначе м-ството на финансите закрива кредита на ония учреждения, които не оправдаят отпуснатите им заплати, до като сторят това (окр. № 10.482 от 21 юли 1907 г.).

44. - Новият ред по изплащане заплатите, т. е. получаването им срещу разписки, по нареждане на финансовото министерство, се прилага само за заплатите, получавани по държавния бюджет (разбира се и по свръхсметните кредити), а не и за заплатите, получавани по бюджетите на разните фондове. Последните се изплащат по предварително представени документи и чрез платежни заповеди-чекове (окр. № 15.604 от 19 ноември 1907 г.). По споразумение, обаче, между банката и управленията на фондовете, може и заплатите на чиновниците, издържани от фондовете, да се изплащат срещу разписки.

45. - Според закона за изплащане платките на учителите в народните основни училища (членове 1, 2 и 3, Държав. вестник, брой 14 от 1907 год.), държавата плаща целите заплати на учителите в народните основни училища. Две трети от нужната за това сума се вписва всяка година в бюджета на м-вото на народното просвещение, а останалата част държавата събира от общинските връхнини и налози, като задържа по 400 лева за учител без разлика на степен. Недостигът се покрива от общия държавен бюджет.

46. - Не се правят удръжки за учителските заплати от общините, предвидени в членове 183 и 184 от закона за народното просвещение от 1892 година. Чл. 183 гласи: на съвсем бедни общини държавата отпуща целите учителски заплати, а чл. 184 - в пограничните общини и в смесените окръжия се отпущат по усмотрението на м-вото тъй също целите учителски заплати от държавата (Държав. вестник, брой 17 от 1892 год.).

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СГРАДИ, ПЪТИЩАТА И СЪОБЩЕНИЯТА

Държавни железници

Платежна заповед № ......... от ...........19.. г.

 

ОБЩА ВЕДОМОСТ

за заплатите на чиновниците и служащите в Княжеството за месец май 1907 г. по ведомството на Министерството на обществените сгради и пр. – държавни железници – по глава IX, § 37, бюджет за 1907 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
№ по ред Градът или селото Наименование на учреждението Годишна заплата Месечно за просл. време следва пенсия данък върху занятието училищен налог съразмерна пътна тегоба държавна п. тегоба глоба за държавна п. тегоба
лева с. лева с. л. с. л. с. л. с. л. с. л. с. л. с.
1
2
3
4
5
6
7
Бургас
Зимница
Каялий
Карнобат
Стралджа
Ямбол
и т.н.
жп станция
жп станция
жп станция
жп станция
жп станция
жп станция
жп станция
5.748
36000
6000
6000
12000
6000
24000
-
-
-
-
-
-
-
479
3000
500
500
1000
500
2000
-
-
-
-
-
-
-
23
150
25
25
50
25
100
95
-
-
-
-
-
-
9
60
10
10
20
10
40
58
-
-
-
-
-
-
-
6
1
1
2
1
4
96
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
1
38
40
40
40
80
40
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
      - - 7979 - 308 95 159 58 15 96   38 - - - -
    Спадат се удръжките за пенсия - - 398 95 - - - - - - - - - - - -
    Платежна заповед ще се издаде на сума............ - - 7580 05 - - - - - - - - - - - -
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
меди- цински удръжки дисципли- нарни нака- зания 3% удръжки за пенсия за изследв. време преди 1892 г разлика от пов. заплата окръжна връхнина общинска връхнина общ. пътна тегоба глоба за общ. път. тегоба запори гербова марка всичко удръжки чиста сума за получа- ване
4
30
5
5
10
5
20
79
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
1
1
2
1
4
96
-
-
-
-
-
-
2
18
3
3
6
3
12
78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
115
272
45
45
90
50
196
15
40
40
40
80
40
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79 79 25 - 10 - 41 - 15 96 47 78 - - - - 15 75 - - 816 15 - -
47. - Според новия закон за основното и средно образование, който влиза в сила от 1 септември 1908 г., (Държав. вестник, брой 6 от 1908 год.), народните основни училища се издържат от държавата и общините или окръжията или само от държавата.

Държавата може да издържа изцяло или да изплаща само заплатите на учителите в бедни общини и в подвижни училища, по решение на Народното събрание.

Общините плащат за всеки учител в първоначалното училище по 400 лева годишно, а остатъка дава държавата.

За всеки учител от главно училище общините или окръжията плащат по 900 лева годишно, а за учителите в практическите курсове при главните училища - по 400 лева годишно (чл. 68 от закона).

48. - Частите от учителските заплати, които плащат общините и окръжията, се прибират от държавата и се минават на приход в държавния бюджет, от който се изплащат изцяло заплатите на учителите (чл. 69 от закона).

Сумите от общинските връхнини и налози се внасят било от кметовете, било от държавните бирници или от постоянните комисии, в клоновете и агентурите на бълг. нар. банка, като държавен приход с вносни листове.

Сметководното бюро при м-ството на финансите държи за тях отделна сметка и м-ството на нар. просвещение издава според постъпленията, платежни заповеди за разходването им (№ 15.579 от 16 ноември 1907 г. до българската нар. банка).

49. - Заплатите на основните учители и за месеците, за които им се плаща за сметка на общините, се отпущат от банковите клонове и агентури срещу разписки по открит от м-вото на финансите кредит. Платежните заповеди за оформяването на тия разходи се издават на името на счетоводителя на сметководното бюро при м-вото на финансите (окр. № 15.604 от 19 ноември 1907 г.).