Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Пътни и дневни пари по военното ведомство

За пътните и дневни пари по военното ведомство са поместени само ония наредби от правилника за произвеждане и оправдаване държавните разходи, които имат по-общо значение. Тия, които са за отделни и редки случаи, са изоставени.

203. - Пътни и дневни пари на офицерите, чиновниците и служащите по военното ведомство се плащат при назначаване, преместване, командироване, излизане на специални занятия (полски поездки) и за излизане на обикновени строеви занятия или стрелба за три и повече дни вън от постоянното местоквартируване (чл. 152 прав. разх., виж § 215 на помаг.).

204. - За командировки, премествания и назначения вътре в Княжеството, офицерите получават пътни и дневни пари по размерите, определени в следната таблица:

Наименование на чиновете Дневни пари на ден Пътни пари за командир. на км Пътни пари за преместване и назначение на км За пътуване по железници и параходи по какъв клас билет се плаща
лв. ст. лв. ст. лв. ст. желез. парах.
1. Генерал 15   1 20 2 40 I I
2. Полковник, дивизионенначалник и приравнен 12   1 20 2 40 I I
3. Полковник, бригаден командир и приравнен 10   1 20 2 40 I I
4. Полковник, полкови командир и приравнен 10   1   2   I I
5. Подполковник и майор 7 50   80 1 60 I I
6. Капитан, поручик иподпоручик  5     60 1 20 II I
Санитарни офицери                
1. Полковник, подполковник ии майор 7 50   80 1 60 I I
2. Капитан, поручик иподпоручик 5     60 1 20 II I

Забележка. Когато командировката се продължава повече от четири месеца (дълговременна командировка), пътните пари се плащат като за преместване.

(Чл. 153 прав. разх.).

205. - На офицерите-преподаватели във военното училище, във временния клон от същото и в школите за запасни подпоручици в пехотата и артилерията, за снимки и полеви поездки с учениците от училищата или школите, се плащат дневни по 10 лева на ден (чл. 154 прав. разх.).

206. - За задгранична командировка офицерите и войниците от всичките родове оръжия получават дневни пари по размерите, определени в следната таблица:

Наименование на чиновете За първите 10 дни от командиров- ката на ден п: За следващите 20 дни от команди- ровката на ден по: За останалите дни от команди- ровката на ден по:
лв. ст. лв. ст. лв. ст.
1. Генерал 75   65   55  
2. Полковник 60   50   40  
3. Подполковник и майор 50   40   30  
4. Капитан, поручик и подпоручик     40   30   20  
Санитарни офицери            
1. Полковник, подполковник и майор 50   40   30  
2. Капитан, поручик и подпоручик     40   30   20  
Войници            
1. От всички звания 15   12   10  

 

Забележка I. Пътните пари за пътуване по железниците и параходите при задгранична командировка се изчисляват за такъв клас, какъвто се следва на офицерите според таблицата за вътрешните командировки.

Забележка II. Размерът на дневните пари при извънредни задгр. командировки – по придружаване или представляване Негово Царско Височество при иностранните дворове или други официални личности - се определя, за всеки отделен случай, от министерския съвет.

(Чл. 155 прав. разх., указ № 246 от 26 август 1907 г.).

207. - Наредбите по изплащане пътните и дневни пари на чиновниците и служащите по гражданското ведомство, направени с членове 48 до 61 вкл. от правил, за произв. и оправдае, държав. разходи (§ § 177 до 191 включит. на помагалото) важат и за пътните и дневни пари по военното ведомство (чл. 157 прав. разх., виж № 5937 на стр. 89 на помагалото).

208. - Когато на военнослужещите се изплащат пътни пари за обикновена командировка (по-малко от четири месеца), вземат се предвид намаленията, които им се правят по железниците и параходите.

При назначаване, преместване и дълговременна командировка, плаща им се стойността на цял билет.

Офицерите получават също стойността на цял билет и когато пътуват в цивилно облекло по железниците и параходите в чужбина или по източните железници.

Във време на сезонна тарифа, офицерите не се ползват с намаленията по нея; за пътуванията през това време се плащат пътни пари по цените на обикновената тарифа (чл. 158 прав. разх.).

209. - Офицерите, които заминават да следват в странство, за пътуването си от местослуженето им до най-близкия пункт на границата, получават пътни пари, като за преместване. Също и при завръщането им. И в двата случая дневни пари не получават.

Същите офицери за пътуването си зад граница, за отиване и връщане, получават пътни пари в размер опре-делен от военния министър. Дневни също не получават (чл. 161 прав. разх.).

210. - Офицерите, които се викат от съдилищата в качество на свидетели, получават пътни и дневни пари, съгласно определението на съда (чл. 164 прав. разх.).

211. - Когато военнослужещите (офицери, чиновници или войници) пътуват с команди за отиване в лагер, в продължителна командировка или в поход и когато придружават какъвто и да било транспорт, не получават пътни пари, освен по железниците и параходите, но се ползват с превозните средства, предназначени за командата (чл. 165 прав. разх.)

212. - На военните аташета и др. офицери, аташирани при дипломатическите и търговски агентства в странство, за командировки по служебни работи, се плащат пътни пари на общо основание, а дневни пари, както следва: а) за вътрешна командировка, когато се командироват в пределите на Княжеството ; б) за задгранична командировка, когато се командироват в пределите на държавата, в която са аташирани или в пределите на друга чужда държава (чл. 174 прав. разх. и указ № 138 от 14 май 1908 год.).

213. - Сметките за пътни, дневни и лагерни пари се съставят за всеки род командировки и за всяко лице отделно. За лицата, извършили една и съща командировка, както и за всички излезли на лагер или на занятие вън от местоквартируването за три или повече дни, се съставя една сметка (чл. 175 прав. разх.).

214. - За извършена вече командировка се съставя една сметка; ако командировката е продължителна, както излизането на лагер или следването в щаб-офицерския и други курсове, може да се състави за всеки месец отделна сметка (чл. 176 прав. разх.).

215. - Чиновниците по военното ведомство получават пътни и дневни пари в такива размери, в каквито получават чиновниците по гражд. ведомство и, следователно, в тия случаи, в които получават и последните (чл. 177 прав. разх., чл. 113 от закона за устройството на въоръжените сили в Княжеството и окр. № 5849 от 14 май 1908 год.).

216. - За бързи командировки войниците, ако не пътуват с команди, получават пътни пари по 30 ст. на километър - когато пътуват по единично - и по 20 ст. - когато пътуват по двама или повече заедно. И в единия и в другия случай, за превозване по железниците и параходите, получават стойността на намалената цена на билета, с каквато се ползват, съгласно правилника за превозванията по б.д.железници и сключените с чуждите администрации съглашения.

От градовете или селата до ж.п. станции или до пристанищата на войниците се плащат пътни пари, само ако разстоянието е повече от 10 километра.

Уволнените по болест войници, които не могат да ходят пеша, се превозват до домовете им на държавни средства. Разходът за превоза по сухо се оправдава с разписка от коларя (чл. 178 прав. разх.).

217. - Пътни пари за превозване по железниците и параходите, до околийските центрове, получават и войниците, уволнени в запас или в безсрочен отпуск по разпореждане на военното министерство (чл. 179 прав. разх.).

218.- Срочно и свръхсрочно служащите войници, викани в гражданските съдилища в качество на тъжители, ищци и ответници по граждански дела, се уволняват в отпуск и пътуват на свои средства.

Повиканите в граждански и военни съдилища, в качество на свидетели или обвиняеми по углавни дела, получават за пътни пари по железниците и параходите стойността на намалената цена на билета, с каквато се ползват съгласно правилника за превозванията по б. д. железници и сключените с чуждите администрации съглашения. За такива войници се изпраща в надлежното съдилище удостоверение за сумата, която им е платена, за да се има пред вид при определяне съдебните разноски (чл. 180 прав. разх.).

219. - На всички войници се плащат пътни пари преди заминаването им в командировка. Сметки се съставят ежемесечно за всички командировани през месеца. За получаване сумата свръхсрочнослужещите се разписват сами, а за срочно служащите - техните непосредствени началници дават разписка, в която уверяват, че сумата е предадена на войниците (чл. 181 прав. разх.).

220. - Пътните и дневни пари на всичките военнослужещи във военно време се определят с особен закон. До изработване такъв закон, те се изплащат съгласно одобреното от Народното събрание „временно положение за паричното доволствие на военнослужещите във военно време" (чл. 182 прав. разх., виж § 70 на помагалото).

221. - Разходите за пътни, дневни и лагерни пари на военнослужещите се оправдават със следните документи:

1) сметка обр. № 9, или раздавателен списък обр. № 37;

2) разписка;

3) препис от височайшата заповед и от заповедта за встъпване в частта, когато военнослужещия се назначава ;

4) препис от заповедите за преместването, за изключването от една част и за явяването в друга, когато военнослужещият се премества;

5) преписи от заповедите по частта за заминаването и връщането, когато военнослужещият отива в командировка, на лагер или на занятие вън от постоянното местоквартируване за три и повече дни;

6) препис от документ, от който да се вижда основанието за извършване командировката, когато това не се вижда от заповедите;

7) когато се отпущат дневни и лагерни пари за по-дълго време и отпущането им става ежемесечно, в първите сметки се отбелязва, че командировката или стоенето на лагер ще продължава и следващия месец, затова не се прилага препис от заповедта по частта за завръщането.

(Чл. 183 прав. разх.).

222. - Предписанията на чл. 62 от правил, за произвеждане и оправдае, държав. разходи по оправдаване пътните и дневни пари по гражданското ведомство (виж § 200 на помагалото), важат и по оправдаване пътните и дневни пари по военното ведомство (чл. 157 прав. разх).