Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Гербов налог по пътните и дневни пари

223. - Сметките за пътни и дневни пари на офицери, чиновници и служащи по всички ведомства, както и в окръжни и общински учреждения, за командировки по служебни работи, се обгербват с 50 ст. (чл. 20 т. 45 от закона).

Сметките за суми по-малки от 10 лева се освобождават от гербов налог (чл. 42 т. 114 от закона).

224. - Сметките за пътни пари на войници (на действителна и свръхсрочна служба), както и на стражари (акцизни, горски, митнически и полицейски), когато се командироват по служебни работи или пък за лекуване от болест, придобита при изпълнение служебните обязаности, се освобождават от гербов налог (чл. 42 т. 134 от закона). Освобождават се също и разписките от войниците за получаване тия пари (чл. 42 т. 28 от закона).

225. - Гербовите марки върху сметките се лепят на видно място и се унищожават с печата на учреждението, което заверява сметките (чл. 48 от закона и окр. № 518 от 15 януари 1908 год.).

За обгербването на разписките за получаване пътни и дневни пари виж § 72, а за унищожаване гербовите марки върху тия разписки - § 73 на помагалото.

226. - Удостоверения за километрич. разстояние, за ходене в известни места, за семейно положение, издавани от разни учреждения на офицери, чиновници и служащи по разните ведомства, както и при бълг. народна и земеделска банки, при окръжните и при общинските управления, се освобождават от гербов налог (чл. 42 т. 125 от закона).

Удостоверения за киломотрич. разстояние, издавани на частни лица и на служащи в частни учреждения, се обгербват с 50 ст. (чл. 20 т. 42 от закона).

227. - Преписи от заповеди или предписания за преместване или командировка, както и всякакви извлечения и преписи от документи за прилагане, по изискване на контрола и канцеларския ред, към платежни заповеди, се освобождават от гербов налог (чл. 42 т. 59 от закона, виж § 76 на помагалото).

228. - Заявления или прошения, подавани до всички държавни, окръжни, общински и обществени учреждения, до частни банки, до търговски, индустриални и др. дружества, за отпущане следуеми се пътни и дневни пари, както и пълномощни за получаването им, се освобождават от гербов налог (чл. 42 т. 55 и чл. 107 от закона).