Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Пътни и дневни пари по гражданското ведомство

166. - Длъжностно лице, което се мъсти или командирова по служебни работи, има право да получи пътни разноски за преминатото разстояние и дневни пари за времето на командировката (членове 33 и 39 зак. чинов. и чл. 41 прав. разх.).

Пътните и дневни пари се отпущат по два начина: безотчетно и по сметка.

167. - Размерът на безотчетните пътни и дневни пари се определя в специалните закони или в бюджета. Безотчетните пътни и дневни пари се отпущат по месечно на чиновници и служащи, чиято служба е свързана с постоянни или периодически обиколки в определени райони (окръзи, околии, участъци и пр.). Затова длъжностно лице, което получава ежемесечно безотчетни пътни и дневни пари за обиколките и пътуванията, които по законите и правилниците е длъжно да прави из своя район, няма право на пълни и дневни пари по сметка (чл. 35 зак. чинов. и чл. 44 прав. разх.).

168. - Когато длъжностно лице, което получава безотчетни пътни и дневни пари, се командирова в своя район по работа, невходяща в неговите преки длъжности, било от друго ведомство, било от ведомството, по което той служи, или когато му се възложи някоя работа вън от неговия район, вместо безотчетните, има право на пътни и дневни пари по сметка (същите членове й решение на общото събр. на върх. смет. палата, взето в заседанието му на 31 март 1908 година).

169. - Когато длъжностно лице, което получава безотчетни пътни и дневни пари, се командирова да замества друго длъжностно лице, плащат му се пътни пари по сметка от постоянното му местослужене до постоянното местослужене на лицето, което ще замества. През време на заместването командированото лице получава безотчетните пари на лицето, което замества, ако то има право на такива. Ако последното няма право на безотчетни или ако те са по-малко, отколкото командированото лице има право да получи по член 36 буква в от зак. за чинов., последното през време на заместването получава пътни и дневни пари по сметка (чл. 45 прав. разх. и окр. № 15605 от 19 ноември 1907 г.)

170. - Безотчетните пари на длъжностното лице, когато се намира в особна командировка, било в своя район, било вън от него, когато се мести от едно място на друго или се намира в отпуск, се получават от неговия заместник. Когато обаче това длъжностно лице няма заместник или пък има такъв с безотчетни пари, безотчетните пари на първото остават в полза на държавното съкровище, като се приспадат от сметката му за особната командировка (чл. 35 зак. чинов. и чл. 46 прав. разх.)

Съгласно чл. 46 от правилника за произвеждане и оправдаване държавните разходи, за дните прекарани в отпуск, без да се гледа на числото им, не се плащат безотчетни пътни и дневни пари (№ 10398 от 19 юли 1907 г. – до плевенския окол. финансов началник).

171. - Безотчетно отпущаните по бюджета суми за прехрана на коне, като на лесничеите, техните помощници и пр. не попадат под разпорежданията на чл. 46 от правилника за произвеждане и оправдаване държав. разходи – те не се спадат и не се задържат от сметките за особните командировки, нито пък отнемат правото на получаващите ги да се ползват с безотчетно отпущаните пътни и дневни пари на чиновниците, които би замествали (окр. № 11417 от 9 август 1907 г.).

172. - Пътните пари на длъжностно лице, командировано вън от район, за който му се плащат безотчетно пътни и дневни пари, се пресмятат от мястото на постоянното му местослужене, а ако няма определено местослужене – от мястото дето е получило заповедта; за връщането му се плаща до мястото, отдето се смята че е тръгнало (чл. 74 прав. разх.)

173. - Размерът на пътните и дневни пари по сметка се определя тъй :

а) когато пътуването става с кола или кон, командированото лице получава: по 1 л. и 20 ст. на километър, ако е министър; по 1 лев на километър, ако заема длъжност от I клас; по 80 стотинки на километър, ако заема длъжност от II, III и IV класове; по 60 стотинки на километър, ако заема длъжност от V, VI и VII класове; по 40 ст. на километър, ако заема длъжност от VIII и IX класове, и по 30 ст. на километър, ако е служащ;

б) когато пътуването става по железница или параход, командированото лице получава билет за I клас, ако според горното пресмятане то има право на пътни разноски по 80 ст. или нагоре, а ако няма това право - билет за II клас. Служащите получават билет от III клас;

в) дневните пари за командировките се определят в размер 2/s части от платата, която получава командированото лице на ден (чл. 36 зак. чинов.).

174. - За командировки вън от държавата чиновникът или служащият получават пътни пари по сметка, а дневни - в размер, определен от министерския съвет, според важността и трайността на командировката.

Максималният размер на задгранични дневни пари е : за министрите 200 л. ; за чиновници от I клас - 100 лв. ; за чиновници от II, III и IV класове - 70 лв.; за чиновници от V, VI и VII класове - 40 л. ; за чиновници от VIII и IX класове - 20 лв. и за служащи - 10 лв. (чл. 37 зак. чинов.).

175. - До установяване със закони класовете на длъжностите, определените в бюджета длъжности се приравняват към тия класове; към които повече се приближават по годишните заплати, определени от таблицата към зак. за чинов. (виж § 2 от помаг.). Когато заплатата по бюджета еднакво се приближава и към по-горния и към по-долния клас, тя се приравнява към първия (чл. 42 прав. разх.) Това обаче се отнася само за определяне размера на пътните пари, а дневните се определят съгл. чл. 36 буква в от закона за чиновниците – 3/5 от получаваната заплата.

176. - При преместване с повишение или с понижение, на длъжностното лице се плащат пътни пари по заплатата за новата му длъжност (чл. 43 прав. разх.).

177. - Когато на длъжностно лице, което се намира в командировка, се разреши отпуск, плащат му се дневни пари само до деня, в който е почнало да се ползва с отпуск (чл. 48 прав. разх.). Ако обаче след свършване на отпуска, лицето продължи командировката си, разбира се, че му се плащат пак дневни пари от деня на подновяване командировката.

Понеже в чл. 48 от правил, за произвеждане и оправдаване държав. разходи се говори само за дневните, то пътни пари за завръщане на командированото лице се плащат във всеки случай.

178. - Командированите лица получават пътни пари по най-износния за държавното съкровище път. Когато по някоя причина са принудени да пътуват не по най-износния път, или пък да забавят пътуването си, от което забавяне губи съкровището, в сметките им за пътните и дневни пари се удостоверява това или се прилагат удостоверения от надлежните общински управления или постоянни комисии (чл. 49 прав. разх.).

179. - За командировка, която трае по-малко от един ден, се плащат дневни пари за цял ден.

Когато командировката трае повече дни, дневни пари се плащат и за деня на тръгването и за деня на завръщането (чл. 50 прав. разх.)

180. - Длъжностни лица, които се командироват по служебни работи на разстояние три и по-малко километри от местослуженето им, нямат право на никакви пътни и дневни пари: нито на километър, нито безотчетно (членове 51 и 53 прав. разх. и окр. № 5020 от 30 април 1908 год.).

181. - Длъжностни лица, които се командироват по служебни работи на разстояние по-голямо от три километра, имат право на пътни пари по представена сметка на кило-метър, ако разбира се, по някой специален закон или по бюджета не получават такива безотчетно (чл. 44 прав. разх. и същото окръжно).

182. - Командировани лица, които след като са пристигнали и са се установили, макар и временно, в град, село, станция или друго някое място и за изпълнение на командировката си са длъжни да отиват до друго място и да се връщат обратно, нямат право на никакви пътни пари, ако разстоянието от мястото на установяването им до мястото на ходенето им не е по голямо от 3 километра (чл. 52 прав. разх).

Ако тия длъжностни лица ходят от мястото на установяването до други места на разстояния по-големи от три километра, имат право на пътни пари по сметка на километър, а не на безотчетни по чл. 53 от правилника (окр. № 5020 от 30 април 1908 г.).

183. - На всеки командирован или преместен чиновник, без разлика на заплата, се плаща по два лева безотчетно за всяко отиване или връщане по тия дунавски или морски пристанища и по железопътните станции, които не са по-далеч от три километра от селата и градовете и то, когато командировката не е била само до пристанището или гарата. В такъв случай за разстоянието до пристанището или гарата други пътни пари не се плащат (чл. 53 прав. разх.).

За последователни пътувания в един и същ ден или няколко дни под ред, при които се изминава едно и също разстояние няколко пъти за извършване една и съща командировка, не се плаща по два лева безотчетно за всяко отиване и връщане, а само веднъж за първото отиване и веднъж за последното връщане (окр. № 5020 от 30 април 1908 година).

184. - Чл. 53 от правилника за произвеждане и оправдаване държавните разходи постановява да се плащат безотчетно по 2 лева за отиване или връщане за всички пристанища и ж. п. станции, които не са по-далеч от три км от селата и градовете, следователно, безразлично дали са на разстояние 1 км, 500 метра или по-малко (№ 10370 от 18 юли 1907 год. до счетоводителя при министерството на търговията и земеделието и № 130 от 5 януари 1908 год. до счетоводителя при министерството на вътрешните работи).

185. - Чл. 1 от закона за чиновниците по гражданското ведомство гласи: „Чиновници са всички ония граждани, които са назначени на държавна служба и получават заплата от държавното съкровище." Следователно, всички чиновници, в това число и тия със заплата по-малка от 1200, т. е. служащите, могат да се ползват с правото, което им дава чл. 53 от правилника за произвеждане и оправдаване държавните разходи. И комисията по изработване правилника е прокарала чл. 53 именно по съображение да се даде възможност и на чиновниците с по-малка заплата да се заплащат достатъчно пътните разноски. Затова и в поменатия член, като е казано изрично, че се плаща по 2 лева безотчетно на всеки чиновник без разлика на заплата, разбирани са в това число и служащите (№ 364 от 11 януари 1908 г. до счетоводителя при министерството на финансите).

186. - Пътните пари на лица, командировани по установяване граници на места и по други подобни работи, се определят по разстоянието от града или селото, от дето се тръгва, до най-близката точка на пасбището, гората или местността, която се преглежда или обикаля. За обиколки из или около пасбището, гората и местността не се плащат пътни пари. За отиване от една местност до друга се плащат пътни пари, ако разстоянието е повече от 3 километра.

Когато разстоянията не са измерени, определят се с удостоверения от надлежните общини или постоянни комисии, в които се отбелязва, за колко часа се изминават. При пресмятане пътните пари, за един час време се смета, че са изминати четири километра (чл. 54 прав. разх).

187. - На длъжностни лица, които пътуват с безплатни билети по държавните и чуждите железници, трамваите и параходите, с правителствени кола или коне, или пък с безплатни специални влакове, не се плащат пътни пари.

Когато длъжностни лица пътуват с параходите на българското търговско параходно дружество и, съгласно сключените с чуждите държави или дружества конвенции, по чуждите железници и параходи с намалени цени, получават пътни пари в размер на тия цени; за семействата им, обаче се плаща по цял билет (чл. 55 прав. разх.).

188. - Когато за извършване някоя държавна работа се командироват частни лица, пътните и дневните им пари се определят от министерския съвет.

Командировано длъжното или частно лице, на което се плащат пътни и дневни пари от някоя община, окръжна постоянна комисия, или от друго някое обществено учреждение или частно лице, няма право да получи такива пари и от съкровището (чл. 56 прав. разх.).

Алинея втора на чл. 56 от правилника за произвеждане и оправдаване държавните разходи е ясна и категорична. За числото на дните, през които ще трае командировката нищо не се говори, значи, ако ще би тя да трае и само един ден, то за тоя ден безотчетните пътни и дневни пари не трябва да се плащат (№10832 от 23 юли 1907 г., до министерството на обществ. сгради и пр.).

189. - Когато длъжностно лице без заплата се командирова да изпълнява временно длъжност със заплата, получава пътни и дневни пари според заплатата на лицето, на което изпълнява длъжността.

Когато длъжностно лице с по-малка заплата се командирова да изпълнява временно длъжност с по-голяма заплата, получава пътни и дневни пари според последната.

На вещите лица възнагражденията се определят съгласно чл. 469 от гражданското съдопроизводство (чл. 57 прав. разх.).

190. - Командированите лица, които изпълняват държавна работа с надница, получават следуемото им се възнаграждение за командировките, съгласно съществуващите правилници и други наредби по работите, които извършват като надничари (чл. 58 прав. разх.).

191. - За командировки по устна заповед, пътни и дневни пари не се плащат.

Изключение се прави: 1) за финансовите инспектори, ревизорите при министерството на вътрешните работи и частните секретари на министрите, на които сметките се заверяват от министъра или главния секретар; 2) за лекарите, поканвани от съдебните следователи, и 3) за полицейските стражари (чл. 61 прав. разх.).

192. - Пътни пари на новоназначени чиновници и служащи за до местото на назначението се дават, само ако те отиват в странство, за да служат в дипломатическите или търговските агентства. Там се плащат пътни пари и при уволнението за завръщане в България (чл. 38 зак. чин.)

Тия пътни пари се плащат по представена сметка одобрена от министъра, но размерът им се определя във връзка с чл. 36 от закона за чиновниците (чл. 22 от закона за устройството и службата по министерството на външните работи и на изповеданията).

193. - Всеки чиновник или служащ, който се мести от едно место на друго не по негово желание, има право на пътни пари. За улеснение на контролата в заповедите за преместването винаги требва да се означава „с право на пътни пари", ако местенето на чиновника е не по негово желание, или „без право на пътни пари", ако местенето става по негово желание.

Ако местеният чиновник или служащ е семеен или глава на семейство, което подържа, и местенето става не по негово желание, размерът на пътните пари се удвоява. Това има сила и по отношение безотчетните пътни пари по чл. 53 от правилника (виж § 183 на помаг.).

За членове на семейство на един чиновник се считат жена, деца, баща и майка. Дядо, баба и малолетни братя и сестри също се считат за членове на семейството, ако живеят при чиновника и се подържат от него (чл. 39 зак. чинов. и чл. 64 прав. разх.).

194. - За заемане своите длъжности в дипломатическите представителства и в консулствата, при преместване или назначаване, дипломатическите представители, консулите и другите чиновници получават пътни пари за себе си и за семейството си (жена, деца и прислуга) и пари за пренасяне покъщнината, съгласно представена сметка, одобрена от министъра (чл. 22 от закона за устройството и службата по министерството на външните работи и пр.).

195. - За пропътуваните от влаковия и локомотивен персонал километри при услужване машините или влаковете, освен заплатата, вместо пътни и дневни, плаща се на същия персонал възнаграждение на километър (чл. 38 от закона за експлоатацията на българските държавни желез. и пристанища).

196. - В станции вън от местожителството същия персонал се ползва с безплатно помещение за пренощуване; ако няма такова помещение, плаща му се възнаграждение за пренощуване, което не бива да надминава два лева за денонощие. Командированият в помощ локомотивен и превозен персонал получава - вместо дневни - възнаграждение за пренощуване, до когато трае командировката, и то ако не му се даде жилище (чл. 43 от същия закон).

197. - Изминатите с кола или коне разстояния се определят по „таблицата за километрически разстояния между градовете и селата в Княжеството". Всички допълнения и изменения в тая таблица се правят с окръжни писма от министерството на финансите (отделение за държавната и обществена отчетност). Неуказаните в таблицата и с окръжни писма разстояния се определят с удостоверения от надлежните общински управления или окръжни постоянни комисии, или пък от министерството на обществените сгради, по искане на командированото лице или на неговото началство (чл. 59 прав. разх.).

198. - Пътните пари за изходените разстояния с кола, коне, железници, трамваи и параходи в чужбина, се изплащат според сметките, представени от командированите лица и заверени от надлежните министри, без да се прилагат удостоверения за изминатите разстояния и стойността на билетите. Разстоянията и стойността на билетите се проверяват окончателно от върховната сметна палата и отговорността пада върху лицето, което е представило сметката (чл. 60 прав. разх.).

199. - Пътните и дневни пари на чиновниците не под-лежат на секвестър; също и представителните (чл. 25 зак. чинов.). От тях не се удържа и данък върху занятието (чл. 6 от публ. адм. прав. за прилаг. зак. за данъка върху занятията).

200. - Разходите за пътни и дневни пари се оправдават със следните документи: 1. сметка по обр. № 9 (командированите по устна заповед - по обр. № 10) и 2. разписка (чл. 66 прав. разх.).

При съставянето на сметките за пътни и дневни пари трябва да се означават точно пунктовете, през които се е преминало от един окръг в други.

Към сметката за следуемите се пътни и дневни пари, командированото лице, ако само я заверява, прилага удостоверения от надлежните общински управления, че е ходило в показаните в сметката му села и места. Ако сметката се заверява от другиго, такива удостоверения не се прилагат, но лицето, което я заверява, ако намери за нужно, може да ги изиска (чл. 62 прав. разх.).

201. - При сметките за пътни и дневни пари, командированите лица прилагат преписи от заповедите или от предписанията, с които с командировани. Към сметките на окръжните и участъкови инженери и на другите лица, на които според законите и другите наредби, е предоставено по своя инициатива да ходят и обикалят районите си, не се прилагат никакви преписи, ако са заверени от самите министри или от упълномощените от тях лица.

За устно поканените от съдебните следователи лекари и за устно командированите полицейски стражари се удостоверява това в сметките им за пътни и дневни пари (чл. 63 прав. разх.).

202. - Началникът на преместения чиновник или служащ при заверяване сметката му за пътни пари уверява, че преместения действително е семеен или глава на семейство, което подържа, и че означените в сметката му суми и разстояния са верни. Заверката за семейното положение на местения чиновник или служащ се прави въз основа на служебния му списък, а в случай че тоя списък е непълен или неточен - въз основа на удостоверение от надлежното общинско управление.

Семейното положение на мъстения чиновник, който сам си заварява сметката за пътните пари, се установява с извлечение от служебния му списък, а в случай че тоя списък е непълен или неточен - с удостоверение от надлежното общинско управление (чл. 65 прав. разх.).