Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Допълнение

Към § § 59 и 60 на помагалото. - Окр. № 161 от 21-и април 1908 г. на военното министерство.

1. На допълнителната заплата 600 лева годишно за командуване рота или друга приравнена ней длъжност по заплата, има право всеки подпоручик и поручик, който бъде назначен на такава вакантна длъжност с височайша заповед. Ако не бъде назначен с такава заповед, няма право на допълнителна заплата.

Когато на същата вакантна длъжност бъде назначен офицер с чин капитан (субалтерн-офицер), понеже той по чина си е равен с чина, който се предвижда по бюджета за същата длъжност, то, в такива случаи капитанът субалтерн-офицер, ако и да не е назначен с височайша заповед, трябва да получава пълната заплата като ротен командир из годишен оклад 4500 лева.

2. На допълнителната заплата 450 лева годишно за командуване дружина или друга приравнена ней длъжност по заплата има право всеки офицер с чин по-долен от майор, но при условие, че назначението е последвало с височайша заповед; в противен случай този офицер няма право на допълнителната заплата.

Когато за същата длъжност по бюджета е предвиден чин полковник или и двата, а именно чиновете майор и подполковник, то, когато би се случило за такава длъжност по бюджета да бъде назначен майор, в такъв случай последния няма право на допълнителната заплата.

3. На допълнителната заплата 1200 лева годишно за командуване полк или друга приравнена ней длъжност по заплата, има право също всеки офицер с чин по-долу от полковник, само ако бъде назначен на тая вакантна длъжност с височайша заповед. Офицер с чин полковник, ако бъде назначен на вакантна длъжност бригаден командир и приравнен, ще получава пълната заплата предвидена по бюджета за тая длъжност, безразлично дали е назначен с височайша или друга заповед.

4. На допълнителната заплата 1350 лева годишно за длъжността „началник на дивизия" или друга приравнена ней длъжност по заплата, има право всеки офицер с чин по-долу от генерал майор, ако бъде назначен на такава вакантна длъжност също с височайша заповед.

5. На допълнителната заплата 450 лева за инспектор или друга приравнена ней длъжност по заплата, има право също всеки офицер с чин по-долу от генерал-лейтенант, ако бъде назначен на такава вакантна длъжност с височайша заповед.

6. На допълнителната заплата 550 лева за генерал-адютантската длъжност има право всеки офицер с чин по-долу от пълен генерал, ако бъде назначен също с височайша заповед.

7. Когато в артилерията на вакантна длъжност батареен командир или командир на рота в крепостните батальони и огнестрелни складове, бъде назначен временно субалтерн офицер в чин капитан не с височайша заповед, то този офицер по аналогия в другите родове оръжия, ще получава заплата като командир на паркова или пехотна рота из годишен оклад 3500 лева; ако в такъв случай назначението е последвало с височайша заповед, то офицера капитана ще получи заплата като ротен командир 4500 лева и към нея допълнителната заплата 450 лева или всичко 4950 лева.

8. Когато на предвидените в бюджета длъжности командир на три ескадронен полк, помощник на командира на лейбгвардейския на Н. Ц. В. конен полк и дивизионен интендант в чин подполковник, бъде временно назначен офицер не с височайша заповед в чин подполковник или майор, в такъв случай този офицер ще получава основната заплата установена за чина подполковник или майор т. е. 6000 респективно 5400 лева; ако назначението е последвало с височайша заповед, офицерът ще получи към основната си заплата 6000 или 5400 лева и допълнителната заплата 1200 лева или всичко 7200 лева за подполковник и 6600 лева за майор.

9. Една длъжност вакантна или временно вакантна с право на допълнителна заплата по условията изложени по-горе се счита: а) когато офицерът, който я е заемал, бъде назначен на друга вакантна длъжност; б) когато бъде уволнен от служба, или в случай че умре, в) когато е отстранен окончателно от длъжността и г) когато титулярното лице се намира в командировка на срок повече от 4 месеца.

10. Във всичките неизброени по-горе случаи, когато в бюджета за еднаква длъжност са предвидени няколко различни чинове, то всеки офицер назначен на подобна длъжност, получава заплата установена за чина, който притежава, без право на каквато и да била допълнителна заплата, както това ясно е изложено в забележка II към § 1 на текущия бюджет на военното министерство.

 

Окр. № 44 от 28 април 1906 г. на военното министерство:

Към § 119. - В случаите, когато офицерите временно заемат по-горна вакантна длъжност в продължение на един месец и повече, месечната разлика в заплатата се удържа и внася в пенсионния фонд, още при първото завземане такава длъжност. Ако на офицера един път е удържана разликата за заемане една по-горна длъжност, повторно при заемането подобна длъжност, а също при окончателното му назначаване на такава с височайша заповед, разликата от заплатата му не се удържа, освен когато при повторното или окончателното му назначаване заплатата е по-голяма; в такъв случай се доудържа само разликата между окладите на заплатите.

При заемането временно по-висока вакантна длъжност по-малко от месец, разликата от заплатата не се удържа.

В случаите, когато офицерите се произвеждат в по-горен чин, при уволнението им от служба, удържа се за в полза на пенсионния фонд разликата от заплатата им за по-горния чин, за цял месец, независимо от това, стояли ли са те или не на служба цял месец в този чин. Когато, обаче, офицерите се назначават само на по-горна длъжност, при уволнението им разликата от заплатата се удържа за толкоз дни, колкото са заемали новата длъжност.

Към § 65. - Когато офицерите са отстранени от длъжност по дисциплинарен ред, удържаната половина от заплатата им се внася веднага в пенсионния фонд. Когато те са отстранени вследствие завеждане против тях углавно дело, за през всичкото време на отстранението им се изтегля от съкровището пълната им заплата, но половината се задържа и пази в паричния ковчег на частта до свършване на заведеното дело. В случай на прекратяване делото или оправдаване от съда на офицера, или пък налагане само на дисциплинарно наказание, удържаната заплата му се възвръща, а в случай на осъждане - внася се в пенсионния фонд.

 

Към § 207 на помагалото - № 5937 от 16 май 1908 г. до счетоводителя на 2 тракийска дивизионна област

Съгласно чл. 157 от правилника за произвеждане и оправдаване държавните разходи, постановленията на чл. 53 от същия правилник са задължителни и за офицерите, чиновниците и служащите по военното ведомство.

В чл. 53 (виж 183 на помаг.) се говори само за преместване и командироване, защото той е в отдела на наредбите по гражданското ведомство, но, понеже на военнослужещите се плащат пътни пари и при назначаване (виж § § 203 и 204 на помаг.), постановленията на чл. 53 за тях ще се прилагат във всички случаи, при които те имат право на пътни пари.

Семейните военнослужещи обаче не могат да се ползват с правото на пътни пари в двоен размер по силата на чл. 39 от закона за чиновниците по гражданското ведомство, защото те получават пътни пари по специално определени размери (виж таблицата към чл. 153 от правилника, § 204 на помаг.). Затова и чл. 64 от правилника за произвеждане и оправдаване държавните разходи (виж § 193 ал. 2-ра на помаг.). не е включен в цитираните в чл. 157 от същия правилник членове и, следователно, неговите постановления не може да се прилагат и по военното ведомство.