Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Данък върху занятието

80. - Лицата, които упражняват служебни занятия, плащат данък по следния размер:

 • 2% за доход до 2400 лева включително
 • 3% за доход до 5400 лева включително
 • 4% за доход до 7500 лева включително
 • 5% за доход до 12000 лева включително
 • 6% за доход от 12000 лева и нагоре.

(Чл. 5 от закона за данъка върху занятията).

81. - Служебни занятия са всички ония, които се упражняват срещу известна определена заплата. Към служебните занятия се отнасят занятията на чиновниците, на духовните лица, които получават заплата от държавното съкровище или от разни общества (освен за възнагражденията за требите), на учителите, учителките, офицерите на действителна служба, подофицерите и фелдфебелите на свръхсрочна служба, и въобще занятията на всички, които получават заплата от държавното съкровище, както и на всичките окръжни и общински служащи, служащите при разните дружества и предприятия, книговодителите и писарите при разните търговски кантори и пр. (чл. 4 от същия закон).

82. - Със закона за изменение закона за данъка върху занятията от 23 март 1905 г., отделът А „служебни занятия" от таблицата за разредите, по които се плаща данъка, е заличен. Данъкът за служебните занятия сега се определя не по разреди, а но размерите, предвидени в чл. 5 от закона за данъка върху занятията (виж § 80 на помагалото). Според допълнението на чл. 6 от поменатия закон, данъкът от лицата, служащи в обществените учреждения, изброени в чл. 1 от закона за инспекцията, упражнявана от министерството на финансите, се задържа при изплащане заплатите от лицата, на които е възложено изплащането.

83. - Според чл. 1 от закона за инспекцията, упражнявана от министерството на финансите, обществени учреждения са: земеделската банка, търговските камари, манастирите, епархиалните духовни съвети и подведомствените им учреждения, разните благотворителни и богоугодни учреждения, без разлика на вероизповедание, акционерните, командитно-акционерните, спестовните дружества и всички лица, дружества и учреждения, които боравят със суми за благотворителни, просветителни и разни други обществени цели

Българската народна банка не е спомената, понеже съглас. чл. 1 от закона за нея, тя е държавно кредитно учреждение.

84. - За незадържане данъка, лицата, на които е възложено изплащането, остават отговорни пред държавното съкровище. Незадържаната сума се събира от бирника по начините, изложени в закона за събиране преките данъци, независимо от отговорността на натоварените с изплащането на заплатите лица, по чл. 55 от последния закон и управителите на учрежденията при самите учреждения са отговорни за данъка на подчинените си.

По събирането и внасянето на данъка от служащите в обществените учреждения, отделението за преките данъци при финансовото министерство с окр. № 471 от 1906 г. е дало следните упътвания:

85. - Управлението на всяко обществено учреждение, споменато в чл. 1 от закона за инспекцията, упражнявана от министерството на финансите, което има каквито и да било служащи (директори, управители, ревизори, инспектори, книговодители, писари, слуги и пр.), ако раздаването на заплатите им не става по общоприетите требвателни ведомости, е длъжно да нареди, щото лицето, натоварено с раздаване заплатите, да задържа следуемия се данък и връхнини по предварително съставен и заверен списък, съдържащ: името и презимето на служащото лице, поданството му, наименованието на службата му, размерът на годишната му заплата, според дневната или месечната, цялата месечна заплата или част от нея, която е заработило и, следователно, която има право да получи, процента на данъка, припадащия се данък по размера, предвиден в чл. 5 на закона, според годишната, а не върху месечната заплата, училищния налог 10%, съразмерната пътна тегоба 4%, окръжната и общинска връхнини.

Всяка година финансовият началник своевременно съобщава на обществените учреждения размера на окръжната и общинска връхнини върху данъка за занятията.

В списъка, който учреждението прави, се вписват само сумите, които лицето е заработило, бруто, а не след спадането на разни удръжки по изпълнителни листове, за повредени вещи и др. такива.

В същия списък се вписва и съответствуващата стойност на храната и квартирата, ако лицето получава такава безплатно.

86. - Лицата, които, освен заплатата, получават и възнаграждения (тантиеми и др. т.) върху заплатите си, плащат данък върху занятията за възнагражденията по размерите, предвидени в чл. 13 от закона за данъка върху занятията (виж § 91 на помагалото). Данъкът и връхнините се задържат при изплащането на възнагражденията.

87. - За несвоевременно внасяне сумите, лицата, които ги задържат, както и учрежденията, в които те служат, оста-ват отговорни пред съкровището, а в случай на присвояване тия суми, виновните се предават на съд за наказание по чл. 319 от наказателния закон.

88. - Колкото се отнася до данъка от служащи у частни лица, той се определя по размерите в чл. 5 от закона за данъка върху занятията (виж § 80 на помагалото) и се изплаща на бирниците по надлежния ред, ако лицата са подали декларация и са задължени по бирнишките партидни книги; ако пък лицата са с незатвърдени местожителства, данъкът им се събира необложно от бирниците или финансовите агенти. За данъка на такива служащи, както и на всички изобщо служащи лица, са отговорни господарите им, по силата на чл. 55 от закона за събиране преките данъци. За избягване тая отговорност, господарите са длъжни своевременно да изпращат служащите си да внасят данъците си на бирника и да се снабдяват с установените квитанции.

89. - Размерът на данъка се определя върху общия сбор на годишно получаваните от държавата, окръга, общината и пр. заплата и разни възнаграждения в куп, като допълнителна плата, квартирни и гарнизонни, храна, отопление, осветление и др., които възнаграждения са предварително определени за година или за по-малко време, (чл. 4 от публич. администр. правил, за прилаг. зак. за дан. върху занятията). Храната, отоплението и осветлението се пресмятат в пари и се прибавят към получаваната заплата. Към тия възнаграждения спадат и възнагражденията за четене лекции, когато са предварително определени общо за година или на месец, независимо от числото на лекциите.

Когато предварително определени възнаграждения се изплащат на няколко пъти, данъкът се пресмята по процента върху всичкото годишно възнаграждение (чл. 5 от същия правилник).

90. - Тъй като процента на данъка върху занятието, съгласно чл. 5 от закона и чл. 4 от публ. администр. правилник за прилагането му, се определя според годишния доход на чиновника и служащия, състоящ се от заплата и предварително определени възнаграждения, то по така определения процент се правят удръжки за данъка не само от възнагражденията, но и от заплатите.

Пример: Учителят X получава редовна годишна заплата 2400 лева; освен това, за отделни уроци в друго училище получава 100 лева месечно или 1200 лева годишно. За доход до 2400 лева, съгласно чл. 5 от закона, се плаща 2% данък, но като се прибави и възнаграждението 1200 лв., годишния доход става 3600 лева. А за годишен доход 3600 лева се плаща 3% данък. Следователно и учреждението, което плаща заплатата на учителя X требва да удържа 3% данък от сумата 2400 лева и учреждението, което плаща възнаграждението – 3% от сумата 1200 лева.

91. - За възнаграждения неотсъпени (неопределени), случайни или дадени за работа и време предварително неопределени, като: за участие в комисии, за откриване нарушения на фискални закони (контрабанда на стоки, тютюн и др.), за четене лекции, когато не са общо и предварително определени, а зависят от числото на лекциите, за случайно и временно нает персонал, за експертизи и пр. данъкът се пресмята по определените в чл. 13 от закона проценти върху сумата, която се плаща (чл. 5 от публ. адм. правил, за прилаг. зак. за дан. върху занятията). Тия проценти са следните:

 • 2 % за доход до 5400 лева включително
 • 3% за доход до 7500
 • 4% за доход 12000
 • 5% за доход 20000
 • 6% за доход 50000
 • 7% за доход 100000
 • 8% за доход от 100000 лв. нагоре

92. - Представителните, пътните и дневните пари не се считат за възнаграждения, облагаеми с данък върху занятието (чл. 6 от същия правил.).

93. - Според чл. 2 буква к от закона за данъка върху занятията, освободени са от тоя данък всички надничари.

Но за надничари, за които се говори в чл. 2 буква к от поменатия закон, се считат само ония работници, които нямат или не вършат постоянно една и съща работа, като занятие. Ако едно лице върши постоянно една и съща работа, то не попада в категорията на надничарите, макар да работи срещу дневна заплата, защото постоянното или продължителното вършене на работата я обръща в негово занятие.

94. - Затова работниците в държавните работилници, арсеналите, конезаводите и пр., които вършат постоянна работа и се считат служащи, на които се плаща по ведомост - безразлично седмична или месечна - ако и заплатата им да се определя на работен ден или според работните часове на ден или пък на парче, не може да се считат за надничари, за които се отнася чл. 2 буква к от закона за данъка върху занятията и, следователно, трябва да се удържа данък върху заплатата им при изплащането й, както се изисква и от чл. 40 от правилника за произвеждане и оправдаване държавните разходи (окр. № 775 от 19 януари 1908 год., виж § 53 на помагалото).

95. - От заплатите за незаети длъжности по военното ведомство, когато тия заплати се внасят на приход в пенсионния фонд по военното ведомство (виж § 64 на помагалото), не следва да се задържа данък върху занятието и разните връхнини (окр. № 2014 от 29 март 1908 год. на военното министерство).

Също и от добавъчното възнаграждение за незаети свещенически енории, което се внася на приход във фонда за свещеническите пенсии (виж § 55 на помагалото).

96. - От заплатите на уволнените в отпуск без заплата и на отстранените и дадени под съд офицери, които заплати се внасят на приход в пенсионния фонд по военното ведомство (виж § § 64 и 65 на помагалото), се задържа предварително данък върху занятието и всички връхнини и само остатъка се внася в пенсионния фонд (окр. № 2014 от 29 март 1908 год. на военното министерство).