Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Удръжки за дисциплинарни наказания

143. - Удръжки за дисциплинарни наказания (глоби) могат да се правят от заплатата на чиновника или служащия най-много по една четвърт и за не повече от три месеца (чл. 42 зак. чинов., виж § 19 на помагалото). Тия глоби на чиновниците и служащите се налагат винаги със заповед от лицето, което ги е назначило на служба (чл. 43 зак. чинов.). Освен тях обаче, на чиновниците може да се правят и без особна заповед удръжки за отсъствие без отпуск (чл. 31 ал. 3-та зак. чинов., виж § 17 на помагалото)

144. - Заплатите на отстранените от длъжност по дисциплинарен или по съдебен ред свръхсрочнослужещи войници се внасят в приход на държавното съкровище, като глоба, напълно, независимо от направените върху тях удръжки за данък и др. (окр. № 2014 от 29 март 1908 г. на военното министерство, виж § 65 на помагалото).

145. - За удръжките на чиновници дадени под съд и оправдани виж § 20 на помагалото.

146. - Съгласно чл. 75 от закона за експлоатацията на българските държавни железници и пристанища (Държ. вестник, брой 20 от 1908 год.), при глав. дирекция на железниците и пристанищата е учредена спомагателна каса за железопътните и пристанищните чиновници и служащи.

Съгласно членове 76 и 77 от същия закон, глобите налагани по дисциплинарен ред на железопътните и пристанищни чиновници и служащи и за нарушение закона за полицията на железниците и пристанищата не се внасят на приход в държавното съкровище, а се внасят в бълг. народна банка на приход във фонда за спомагателната каса за железопътните и пристанищни чиновници и служащи.

147. - Съгласно чл. 326 от закона за пощите, телеграфите и телефоните (Държ. вестник, брой 26 от 1906 год.), при главната дирекция на пощите, телеграфите и телефоните е учредена спомагателна каса за телеграфо-пощенските и телефонни чиновници и служащи.

Съгласно чл. 327 от същия закон, глобите налагани по дисциплинарен ред на чиновниците и служащите по пощите, телеграфите и телефоните се внасят на приход във фонда на спомагателната каса, вместо в държавното съкровище, а се внасят на приход във фонда на спомагателната каса, вместо в държавното съкровище.

148. - Съгласно чл. 63 от закона за столичната полиция, при столичното градоначалство е учредена спомагателна каса за полицейските стражари, агентите на обществената безопасност и техните семейства.

Съгласно чл. 64 от същия закон, за образуване фонда на тая каса, от заплатите на стражарите и агентите се правят ежемесечни удръжки в размер не по-големи от 2%.

Освен това, съгласно същия член, половината от глобите, налагани на стражарите и агентите, като дисциплинарни наказания, се внасят на приход в спомагателната каса, наместо в държавното съкровище.

10. Удръжки за инвалидна пенсия и за медицинска помощ на държавни работници.

149. - Съгласно чл. 1 от закона за подпомагане държавните работници в случай на инвалидност и заболяване (Държ. вест., брой 52 от 1906 год.) и чл. 1 от правилника за прилагането му (Държав. вест., брой 197 от 1906 г.), държавен работник се нарича всяко лице, наето или назначено от държавата да извършва каквато и да е нейна работа, без разлика дали получава възнаграждението си на ден, на час или на парче.

Не се счита за държавен работник онова лице, което работи на парче държавна работа в своя или въобще в частна работилница (чл. 1 от закона).

150. - Държавните работници почват да се ползват от правата и облагите, предвидени в закона за подпомагане държавните работници в случай на инвалидност и заболяване от деня на наемането или назначаването им (чл. 2 от правил.).

Наемането или назначаването на работника се счита от оня ден, в който той е започнал да работи (чл. 3 от правилника).

151. - Инвалидна пенсия се отпуща само на оня държавен работник, който във време на държавна работа или вследствие на нея стане, не по собствена вина, неспособен по-нататък за работата, която е изпълнявал (член 2 от закона).

Инвалидната пенсия се спуща от деня, в който е спряна заплатата или помощта на работника (член 4 от закона).

152. - Размерът на инвалидната пенсия, която се дели на три категории, е определен в чл. 6 от закона и чл. 25 от правилника за прилагането му; ни една инвалидна пенсия не може да бъде по-голяма от 1800 лв., нито по-малка от 240 лв. (чл. 7 от закона и чл. 24 от правилника).

153. - В случай на заболяване, работникът получава, вместо надница, парична помощ само за работните дни през месеца (чл. 14 от закона и чл. 42 от правил.).

Размерът на тая помощ е равен на дневната заплата на работника, но в никой случай тя - помощта - не може да превишава сумата 6 лв. на ден.

Когато се работи на час, дневната заплата на работника се получава, като се умножи възнаграждението му на час с числото на определените от учреждението работни часове през деня.

Когато се работи на парче, дневната заплата на работника се пресмята, като се раздели средната месечна заплата от последната година с 25 - средното число на работните дни в месеца (чл. 14 от закона и чл. 43 от правил.)

154. - Когато работникът се лекува на държавни средства в болница или в санаториум, паричната помощ за определения срок се плаща на семейството му, но в половина размер (чл. 14 от закона).

155. - Паричните помощи за заболелите работници се изплащат по всяко ведомство от оня параграф на бюджета, който е предвиден за извършване работите, за които са наети те (чл. 20 от закона).

156. - Когато някой работник или член на семейството му заболее, получава медицинска помощ (чл. 12 от закона и чл. 31 от правилника).

За членове на семейството на работника се считат: съпругата, децата, родителите и малолетните му братчета и сестричета, ако живеят при него и се подържат само от него (чл. 32 от правилника).

157. - За посрещане разходите по даване медицинска помощ на работниците и техните семейства, всяко държавно учреждение, което има такива, предвижда ежегодно в бюджета си нужната сума в особен параграф (чл. 21 от закона).

Срещу даваната медицинска помощ, освен това, се удържа от работниците при всяко изплащане на платите им по 1%, които суми се внасят на приход във фонда за инвалидните пенсии на държавните работници (чл. 22 от закона).

158. - При всяко ведомство, по което има държавни работници, се образува фонд, от който се изплащат инвалидните им пенсии. Този фонд носи название: „фонд за инвалидните пенсии на държавните работници по ведомството на... ....." (чл. 61 от правилника).

Фондът за инвалидните пенсии по всяко ведомство се управлява от счетоводството при централното управление на това ведомство.

Лицето при счетоводството, натоварено специално с водене операциите по фонда, е отговорно за причинените щети и загуби (чл. 18 от закона и чл. 62 от правилника).

159. - Източниците на този фонд са:

а) удръжки 1 % от заплатата на всеки работник по ведомството срещу даваната му инвалидна пенсия;

б) разликата от повишената заплата за първия месец, когато на работника се даде по-голяма заплата;

в) от подаръци и завети;

г) удръжки 1% от заплатата на всеки работник срещу даваната му медицинска помощ;

д) предвидените всяка година в бюджета на всяко учреждение суми, предназначени за подпълване на годишните разноски за инвалидните пенсии, и

е) лихвите от фонда;

(Чл. 19 от закона и чл. 63 от правилника).

160. - Тъй като, съгласно чл. 1 от закона, работниците, наети от предприемачи за извършване предприета от тях работа, макар и държавна, не са държавни работници, то 1 % за пенсия и 1 % за медицинска помощ се удържат само от работници, които са назначени или наети направо от държавата, чрез нейните учреждения и длъжностни лица.

Главната дирекция на железниците с окр. № 52.136 от 6 ноември 1906 година е дала следните наставления относно пресмятането на разликата от повишената заплата.

161. - Разликата от повишената заплата на държавните работници, която се внася в полза на фонда за инвалидните пенсии на работниците, се пресмята от съставителя на требователната ведомост или раздавателния списък за надниците на работниците и то, само когато надницата на работника или възнаграждението му на час или парче са повишени, а не когато месечната заплата на работника е по-голяма от заплатата му за предшестващия месец, по причина че е работил повече дни и часове, или пък че е изработил повече парчета.

162. - Съгласно чл. 19 буква б от закона за подпомагане държавните работници в случай на инвалидност и заболяване и чл. 26 т. 6 и чл. 63 буква б от правилника за прилагане същия закон, разликата от повишената заплата на работниците, която се внася в полза на фонда на инвалид-ните пенсии на работниците, винаги се удържа и пресмята за цел месец, като се смята месеца от 25 дни - средното число работни дни в месеца.

Разликата от повишената заплата на работниците се намира по следния начин:

163. - Когато работникът е условен с надница, взема се разликата между старата и новата (повишената му) надница и се умножава с 25 - средното число на работните дни в месеца - полученото произведение е сумата, която трябва да се удържи от платата на работника.

Напр. на X е повишена надницата от 2 лв. на 2.20 лв. Разликата, която трябва да се удържи от заплатата му ще се намери, като се умножи разликата в надниците 0.20 лв. с 25 - средното число на работните дни – 0.20 х 25.5 лв. Полученото произведение 5 лв. ще се удържи от заплатата на X.

164. - Когато работникът е нает с възнаграждение на час, взема се разликата между старото и новото възнаграждение на час, умножава се с числото на определените в надлежното учреждение работни часове през деня и полученото число се умножава с 25 - средното число на работните дни в месеца -полученото произведение е сумата, която трябва да се удържи от заплатата на работника.

Напр. възнаграждението на У е повишено от 0.20 л. на 0.25 лв., а редовното работно време в съответния правилник е определено 8 часа на ден, тогава разликата, която трябва да се удържи за първия месец, ще се намери като се умножи 0.05 лв. - разликата във възнаграждението - с 8 - работните часове на учреждението - и с 25 - средното число на работните дни в месеца - 0.05 X 8 X 25 = 10 лв. Полученото число 10 лв. е разликата, която трябва да се удържи от заплатата на работника.

Разликата в заплатата на работника се удържа от заплатата за месеца, през който е повишена надницата или възнаграждението на работника.