Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Удръжки по запори

133. - Запор върху заплатата на чиновника може да се наложи от съдебно изпълнителната и от финансовата власти за частни дългове на чиновника, данъци и глоби (членове 956 и 957 от гражданското съдопроизводство и чл. 34 от закона за събиране преките данъци).

134. - Било за дългове към частни лица или учреждения, било за данъци и глоби, дължими на хазната, размерът на удръжките не може да надминава тоя, който е определен в чл. 957 от закона за гражданското съдопроизводство (чл. 25 зак. чинов). Тоя размер е следния:

1) От платата на длъжностно лице, което получава на година до две хиляди лева включително, се спира, ако не е женено - една трета част, а ако е женено или вдовец с деца - една четвърт част от всичката сума, която получава на година;

 2) От платата на оногова, който получава повече от две хиляди лева, но не повече от четири хиляди лева на годината, ако е неженен - две пети части, ако ли е женен или вдовец с деца - една трета част от всичката сума, която получава на година, и   

3) От платата на оногова, който получава повече от четири хиляди лева на година, ако е неженен - половината, ако ли е женен или вдовец с деца - две пети от всичката сума, която получава на година.

Но, ако жената или децата на длъжника имат собствен достатъчен за обдържането им имот, тогава от платата на длъжника се задържа такава също част, каквато от неженен или вдовец без деца.

135. - Размерът на удръжките за удовлетворение взискането по един изпълнителен лист трябва да се пресмята само върху чистата сума, която чиновникът ще получи, след като се спаднат всички ежемесечни удръжки за данък, за пенсия и за разните връхнини, а не върху бюджетната заплата (окр. № 5993 от 5 април 1908 год. на м-вото на правосъдието до председателите на съдилищата, прокурорите и мировите съдилища).

136. - За неудържани от заплатата на един чиновник суми по запор остава отговорно длъжностното лице, което е било длъжно да ги удържи, в случай, че отпосле няма възможност да се удържат парите от прекия длъжник (чл. 571 от закона за гражданското съдопроизводство и чл. 45 от закона за събиране преките данъци).

137. - Веднага подир изтеглянето заплатите задържаните суми по запори трябва да се изпращат на длъжностните лица, които с наложили запорите, с молба да изпратят редовна квитанция за получаване парите.

Когато длъжностното лице, което е наложило запора се намира в друга община, парите се изпращат с пощенски запис, след като от тях се задържи потребната сума за разноски по изпращането.

Квитанциите, които изпратят длъжностните лица, които са наложили запора, се предават на длъжника, от чиято заплата са били удържани парите. За получаването на тия квитанции длъжникът - чиновник дава разписка върху преписката.

138. - Неуспяването да се раздадат изтеглените заплати веднага подир изтеглянето им, по каквато и да е причина, не пречи да се удържат и незабавно изпратят по принадлежност следуемите суми по запори. Затова лицето, което раздава заплатите, още преди изтеглянето им, приготовлява всички писма по разпращането им и веднага подир изтеглянето на заплатите, ги разпраща. Щом ги забави, подлежи на глобяване с лихва 10% годишно, съгласно членове 13 и 14 от закона за инспекцията, упражнявана от министерството на финансите от 1901 г. и членове 64 и 67 от правилника за прилагането му.

139. - Държавата за преките данъци и другите свои вземания по разни изпълнителни актове (изпълнителни листове, присъди, определения, постановления и др.), както и окръзите, общините и търговските камари за наложените върху преките данъци връхнини, имат привилегия на всичките движими и недвижими имоти на данъкоплатците.

Привилегията на държавата е първа между всички такива, предвидени в общи или специални закони (чл. 51 от зак. за събир. преките данъци).

Затова, когато върху заплатата на един и същи чиновник е наложен запор за дългове към частни лица и за данъци и глоби, от направените удръжки по-напред се изплащат данъците и глобите, а подир това частните му дългове.

140. - Когато пък е наложен запор от неколцина съдебни пристави, удържаните суми се изпращат на най-близкия пристав, или на тоя, който е наложил запор за най-голяма сума, като се уведомява и за запорите направени от други пристави, а на другите още при получаването на запора се съобщава, че удръжките се изпращат или ще се изпращат на еди-кой пристав, та те от своя страна да влязат в споразумение с тоя пристав за групирането на задълженията на чиновника и за съразмерното разпределяне удръжките между кредиторите му (чл. 1064 и следващите от гражданското съдопроизводство, окр. № 15.329 от 25 ноември 1906).

141. - Когато длъжникът-чиновник бъде уволнен или напусне длъжността си и престане да получава заплата, преди да са окончателно изплатени дълговете му, учреждението, при изпращане удръжката от последната му заплата, съобщава това на длъжностните лица, които са наложили запор върху заплатата му.