Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Удръжки за медицинска помощ

142. - Удръжки за медицинска помощ се правят от заплатите на чиновниците и служащите по външните служби на дирекцията на железниците. Те не са установени от особен закон, а се правят по силата на годишния приходен бюджет на Княжеството (б. 1908 г. § 73) и по нарежданията на дирекцията на железниците. Чиновниците и служащите, на които се правят медицински удръжки, се ползват с безплатна медицинска помощ (виж § § 67 и 70 от бюджета на дирекц. на желез. за 1908 г.).

Тия медицински удръжки обаче не требва да се смесват с удръжките за медицинска помощ на работниците, които се внасят на приход във фонда за инвалидните пенсии на държавните работници (виж § § 156 до 158 вкл. на помагалото).