Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Общинска връхнина

132. - Съгласно чл. 89 т. 13 от закона за градските общини и чл. 67 т. 13 от закона за селските общини, размерът на общинската връхнина върху данъка за занятията се определя ежегодно от общинските съвети, но не може да бъде повече от 30% върху данъка.

 Тоя размер се утвърдява чрез утвърждаване бюджетите на общините. Бюджетите на всички селски общини и на ония от градските, на които приходите не надминават 100000 лева, се утвърдяват от окръжните управители. А бюджетите на градските общини, на които приходите надминават 100000 лева, се утвърдяват от министъра на вътрешните работи (чл. 61 от зак. за селс. общ. и чл. 82 от закона за градс. общини).

Утвърденият размер се съобщава от надлежното общинско управление на всички учреждения в общината.

За внасянето на общинската връхнина виж §§ 35 и 36 на помагалото.