Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Удръжки за пенсия

а) 5% и 6%

б) 3%

г) разлика от повишени заплати;

д) 1/12 и 1/24

107. - Съгласно изменението на правилника за прилагане закона за пенсиите по гражданското ведомство, направено с указ № 252 от 25 август 1907 год., обнародван в Държав. вестник, брой 187 от с. г., всички приходи за сметка на пенсионния фонд по гражданското ведомство се внасят в клоновете и агентурите на българската нар. банка по следния ред:

108. - 6% удръжки, съгласно буква б на чл. 11 от зак. за пенсиите и съгласно бюджета на фонда за 1908 год. върху заплатите, за които (заплати) е предвиден кредите в бюджета, се изплащат направо на пенсионния фонд в началото на всяко тримесечие чрез платежни заповеди от надлежните министерства, като се удържа 6% от целия кредите, предвиден за заплати, включително и добавъчните заплати на стражарите и фелдшерите, а на чиновниците и служащите се изплащат заплатите с 6% по-малко от предвидените в бюджета (чл. 39 от правил.)

По същия начин се изплащат на фонда и удръжките от заплатите на чиновниците и служащите, плащани от бюджетите на разните фондове (окр. № 8706 от 22 ноември 1907 год. на пенсионното управление).

109. - По същия начин се изплащат и удръжките, правени за сметка на пенсионния фонд по военното ведомство, но по 5 % върху заплатите (чл. 6 буква в от закона за военните пенсии и чл. 10 от правил, за прилагането му, изменен с указ № 130 от 18 септември 1907, Военни известия, брой 92 с. г.).

110. - По същия начин се изплащат и удръжките правени за сметка на свещеническия пенсионен фонд също по 5% (чл. 24 буква в от закона за пенсиите на енорийските свещеници).

111. - При пресмятане удръжките за пенсия, от кредита за заплати се изважда кредита за чиновници чужди поданици, които служат по специални условия и не се ползват с право на пенсия. Затова надлежните счетоводства изпра-щат в началото на годината на пенсионното управление, на контролното бюро при финансовото министерство и на върхов, смет. палата списък на тия чиновници с означение на годишните им заплати (чл. 40 от правил.)

112.- С чл. 40 от правилника е постановено от кредита за заплати на учителите в основните училища за осем месеца (чл. 2 от закона за изплащане платките на същите) да се удържа 9 % (казано е в правилника 7 1/2 %, но от увеличаването процента на удръжките от 5% на 6%, направено с бюджета на фонда за 1908 г., става 9%), а от кредита за заплати на учителите в общинските класни училища за шест месеца (чл. 182 от зак. за народ, просвещение от 1892 год.) -12% (казано е в правилника 10%, но от увеличаването процента на удръжките от 5% на 6%, направено с бюджета на фонда за 1908 год., става 12%). В такъв смисъл с направени нареждания до учрежденията с окр. № 7323 от 10 септември 1907 година от пенсионното управление.

113. - Обаче, с окр. № 8706 от 26 ноември с. г., пенсионното управление е наредило да се удържа и от кредита за заплати на основните учители само по 5% (по бюджета за 1908 год. - 6%), защото и от тия заплати може да се правят редовно удръжки за пенсия през цялата финансова година. Същевременно с това, пенсионното управление е наредило, щото и от заплатите на основните учители, плащани от оборотните суми за последните четири месеца на годината (виж § 48 на помагалото), да се спадат редовните 6% удръжки по требвателните ведомости и да се издават платежни заповеди само за останалата част. След това счетоводствата да групират по месечно спаднатите 6% удръжки за пенсия върху действително похарчената сума за заплати и да издават обща платежна заповед за в полза на фонда, след изтичането на всеки месец. Със същото окръжно се нарежда по същия начин внасянето и на удръжките, правени върху заплати, плащани по свръхсметни кредити.

Така че постановлението на чл. 40 остава в сила само по отношение на учителите в общинските класни училища, на които заплатите за шест месеца се плащат направо от общината.

114. - Надвнесената сума за 6% удръжки върху неизразходвани кредити за заплати се повръща от пенсионния фонд на държавното съкровище, след всяко окончателен сключване на бюджета (чл. 96 и 97 от закона за отчетността по бюджета), като се установи сумата на неизразходваните кредити за заплати (чл. 41 от прав.).

115.-Учрежденията приготвят ведомостите за заплатите с означение  на всички удръжки, които трябва да се направят, включително и удръжките за пенсия. Сборът само на 6% удръжки за пенсия (по воен. вед. - 5%) се спада от сбора на заплатите за изслуженото време и счетоводствата издават платежна заповед само за остатъка 94% (по воен. вед. -( 95%) от заплатата за изслуженото време (чл. 42 от правилника).

116. - 6% удръжки от заплатите на чиновниците и служащите, които не се изплащат от държавния бюджет, като например от възнагражденията на съдебните пристави, от заплатите на служащите при епархиалните съвети и архиерейски наместничества, при бълг. нар. и земеделска банки, от заплатите на учителите и служащите по ведомството на св. Екзархия, от заплатите на служащите при търговско-индустриалните камари, при народния театър и други подобни, се удържат при самото изплащане заплатите на правоимащите и се внасят в клоновете и агентурите на българската нар. банка за сметка на пенсионния фонд (чл. 43 правил.).

117. - За редовното и своевременно внасяне на удръжките от тия учреждения началниците на централните учреждения със задължени (окр. № 7323 от 10 септ. 1907 год. на пенсионното управление) да наредят при ежемесечните искания на заповеди за изплащане заплата на чиновниците в подведомствените им учреждения, последните да съобщават номера и датата на разписката или квитанцията, както и сумата, която са внесли в полза на фонда за миналия месец; или пък там дето такива заповеди не се дават по месечно; да изискват, щото във ведомостите за получените заплати през изтеклия месец, които им се изпращат за проверяване на разхода, да означават непременно номера и датата на разписката или квитанцията, както и сумата, която е внесена в полза на фонда върху заплатата по тия ведомости е дало следните наставления до учрежденията относително задържането на удръжките 1/12 и 1/24 част от годишната заплата на чиновниците, учителите и служащите:

122. - При встъпването си в длъжност всеки чиновник е длъжен да заяви бил ли е по-рано на държавна служба (също и в народ, и земеделс. банки) или не и това се вписва в акта за встъпването в длъжност.

Ако чиновникът не е бил по-рано на държавна служба, то припадащата се 1/12 част от годишната му заплата се удържа от заплатата му на части в първите. три месеца след назначаването му - по 1/3 част от месечната му заплата, а ако е повторно назначен на държавна служба, тогава припадаща се 1/24 част от годишната му заплата се удържа и внася в полза на фонда също в продължение на първите три месеца след назначаването - по 1/6 част от месечната му заплата.

Чиновници, учители и служащи, които при постъпването си на работа заявяват, че не за пръв път са назначени на държавна служба, подкрепят това с удостоверение от учреждението, дето са служили по-рано.

123. - Ако някои чиновници, учители и служащи постъпят на служба през течението на месеца и следва да се правят от заплатата им удръжки 1/12 или 1/24 част в полза на пенсионния фонд, то през първия месец им се правят удръжки 1/3 или 1/6 върху получената заплата за изслуженото време, а не върху месечната заплата. Разбира се, по-нататък им се правят удръжки до окончателното събиране на припадащите се 1/12 или 1/24 част.

124. - За повторно назначени чиновници, учители и служащи се считат ония от тях, които са назначени на служба след едно прекъсване на службата им най-малко от един месец. Изключение се допуща, когато прекъсването е станало поради предаване и приемане служба свързана с материална отговорност. Това обстоятелство за всеки отделен случай се удостоверява с потребните документи.

125.-Ако назначеният пръв път на служба чиновник, учител или служащ прослужи по-малко от три месеца и бъде уволнен, то при повторното му назначаване, ако то е последвало след прекъсване на заплатата му за повече от 29 деня, ще се правят удръжки, освен за припадащата се 1/24 част от годишнина му заплата, като на повторно назначен, но още и допълнителни удръжки по 1/3 част от получаваната от него заплата през останалото време до напълването на първите три месеца, така щото от заплатата му да се удържи припадащата се 1/12 част и за първото му назначаване.

126.-Когато заплатата на назначения за пръв път или на повторно назначения чиновник, учител или служащ бъде повишена още през първите три месеца от назначаването, тогава удръжките 1/12 или 1/24 част се пресмятат върху получената заплата за изслуженото време, т. е. до датата от която се счита повишението върху първата заплата, а след тая дата върху повишената заплата.

127.-Когато чиновник, учител или служащ бъде преместен от една служба на друга, по каквито и да било причини още през първите три месеца от назначаването, от заплата му за втората служба се правят удръжки 1/12 или 1/24, пресмятани върху заплатата му за останалото време до напълването на трите месеца.

128. - Удръжките по § § 116, 118, 119 и 121 на помагалото, които се внасят в банковите клонове и агентури при получаване заплатите, може- да се внасят с един и същ вносен лист, като се означи по отделно сумата за всеки вид удръжки (чл. 47 от прав. за пенс. и окр. № 2212 от 26 февр. 1908 г. на пенс. управл.).

129.-В края на всеки три месеца учрежденията изпра-щат на пенсионното управление ведомост, в която са показани имената и презимената на чиновниците и служащите през изтеклото време, годишните заплати и направените за всеки месец удръжки за пенсия, а така също и удържа-ните разлики от повишените заплати (чл. 48 от правил.).

Удръжките 1/12 и 1/24 се вписват в отделна графа в тия ведомости. Когато някои чиновници бъдат уволнени или преместени, без да са изплатили напълно следуемите се 1/12 и 1/24 част от заплатата, това се означава на гърба на ведомостите. ,

130. – Всяко учреждение е длъжно да води книга, в която да вписва направените удръжки 1/12 и 1/24 част от заплатите на чиновниците и служащите в същото учреждение.

На новоназначените чиновници и служащи след изплащане удръжките 1/12 или при напущане службата в учреждението преди да изтекат първите три месеца, веднага се издават от началника на същото учреждение удостоверения, в които се означава изплатени ли са напълно или не удръжките 1/12, каква е била годишната заплата на чиновника, колко му е удържано и през кое време, показват се също в удостоверенията и номерата и датите на внасяните листове, срещу които направените удръжки са внесени в полза на фонда.

След изтичането на всеки три месеца през годината учрежденията изпращат направо в пенсионното управление по един заверен препис от всички такива удостоверения, издадени по подведомствените им чиновници и служащи, които са внасяли 1/12 в полза на фонда, за да се сверяват по книгите на пенсионното управление.