Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Пътна тегоба

а) съразмерна;

б) държавна лична;

в) общинска лична.

98. - Според закона за държавните и общински пътища (Държав. вест., брой 14 от 1904 год. и брой 15 от 1907 год.), всеки жител в Княжеството, български или чужд поданик, от мъжки пол, на възраст от 21 до 55 години включително, и държавните, окръжните и общински служащи от женски пол на възраст от 21 до 45 години включително, подлежат на пътна тегоба.

Чиновниците отбиват пътната си тегоба (държавна и общинска) там дето служат и то в пари, освен ако докажат, че те са я изплатили вече другаде (чл. 32 от закона).

Пътната тегоба се дели на: а) съразмерна, б) държавна лична и в) общинска лична.

99. - Съразмерна пътна тегоба. Съгласно чл. 36, буква а от поменатия закон, всички лица, които са обложени с преки данъци, с изключение на поземления данък и беглика, плащат 4% върху тия преки данъци за съразмерна пътна тегоба. Следователно и чиновниците и служащите подлежат на 4% съразм. път. тегоба върху данъка за занятието.

100. -Държавна лична пътна тегоба. Държавната лична пътна тегоба е определена в същия член на закона на 6 лева годишно и освободена от всякакви връхнини.

101. - Съгласно чл. 37 от закона, всяко лице подлежащо на лична държавна пътна тегоба, е длъжно най-късно до 1 май всяка година да я изплати доброволно, изведнъж, на надлежния бирник, финансов агент или секретар-бирник, срещу установена квитанция. След тая дата, съгласно чл. 68 от закона, пътната тегоба се събира заедно с два лева глоба.

102. - Държавните, окръжните и общинските, както и обществените учреждения, споменати в чл. 1 от закона за Инспекцията упражнявана от министерството на финансите (виж § 83 на помагалото), са длъжни да задържат държавната лична пътна тегоба изцяло от заплатите на чиновниците и служащите за м. март и да я внасят незабавно в държавното съкровище. От уволнените преди м. март тя се задържа от заплатата им за изслуженото време. От новоназначените след горната дата, ако не докажат, че са я заплатили по-рано, тя се задържа от заплатата им за първия изслужен месец заедно с два лева глоба.

За несвоевременното задържане на личната пътна тегоба са отговорни лицата, които раздават заплатите. Незадържаната сума се събира от тях екзекутивно.

(Чл. 38 от закона и окр. № 15020 от 31 дек. 1901 г. на отдел, за преките данъци).

103. - Общинска лична пътна тегоба. Общинската лична пътна тегоба, съгласно чл. 36 буква б от закона, се определя от окръжните съвети, според нуждите на общините, но в размер не по-малък от четиридневна работа или 6 лева. Определеният от окръжните съвети размер се одобрява от министерството на обществ. сгради, пътищата и съобщенията. И общинската лична пътна тегоба е освободена от всякакви връхнини.

104.-Съгласно чл. 37 от закона, всяко лице, подлежащо на общинска лична пътна тегоба, е длъжно най-късно до 1 май всека година да я изплати доброволно, изведнъж, на надлежния бирник, финансов агент или секретар-бирник, срещу установена квитанция. След тая дата съгл. чл. 68 от закона, пътната тегоба се събира заедно с два лева глоба.

105. - Държавните, окръжните и общинските, както и обществените учреждения (виж § 83 на помаг.) са длъжни да задържат общинската лична пътна тегоба изцяло от заплатите на чиновниците и служащите за м. април и да я изнасят незабавно на приход във фонда за общинските пътища. От уволнените преди м. април тя се задържа от заплатата им за изслуженото време. От новоназначените след тая дата, ако не докажат, че са я заплатили по-рано, се задържа от заплатите им за втория изслужен месец

За несвоевременното задържане и на общинската лична пътна тегоба с отговорни лицата, които раздават заплатите. Неудържаната сума се събира от тях екзекутивно.

(Чл. 38 от закона и окр. № 15020 от 31 дек. 1901 г.).

106. - Съгласно чл. 34 от закона, освобождават се от лична пътна тегоба, държавна и общинска, следните лица:

а) учениците;

б) войниците на действителна служба, било на съкратен или несъкратен срок; но войниците, които се намират на свръхсрочна служба и получават заплата, подлежат на пътна тегоба

в) съвсем неспособните за работа бедни лица, които плащат пряк данък по-малко от 10 лева годишно;

г) ученици, престанали да бъдат такива, се освобождават и за годината, през която са напуснали училището;

д) войници, уволнени от служба, се освобождават от пътна тегоба и за годината, през която са били уволнени;

е) лицата от женски пол, които са постъпили на служба през второто полугодие, не подлежат на пътна тегоба за същата година.       

Не се прибира личната пътна тегоба, дължима от повиничари, умрели през течение на годината.