Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Училищен налог

97. - Със закона за народното просвещение от 1892 год. (Държав. вестник, брой 17 от 23 януари с. г.) е възложено на държавата да плаща две трети от заплатите на учителите в общинските, околийските или окръжни училища (чл. 182) и в замяна на това е определено (чл. 186, буква в) да се събира 5% от преките данъци за училищен налог. Според закона тоя налог се вписва в приходния бюджет на държавата и се разходва само за заплата на учителите. Фактически обаче не е държано сметка при разходването : заплатите на учителите с плащани от общите средства на държавата. Пръв път е предвиден в приходния бюджет, съгласно закона, 5% училищен налог в бюджета за 1892 год. В бюджета за 1900 год. за пръв път размерът на училищния налог е увеличен на 10%, без да е изменен чл. 186 от закона за народното просвещение. От тогава насам редовно се предвижда в бюджетите все по 10% училищен налог върху преките данъци. В новия закон за народното просвещение не се говори нищо за определяне и събиране училищен налог. Значи неговото събиране става не въз основа на специален закон, а само въз основа на годишния бюджет.