Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

Удобен ДДС справочник

ддс

Сайта balans.bg, но който счетоводни експерти споделят безплатно знания и ресурси с аудиторията, наскоро публикува ДДС справочник в който на достъпен език е поднесена кратка информация за всички съществени клаузи в Закона и Правилника за ДДС.

Текстовете в Справочника са значително по-кратки от самите нормативни актове, като при решаване на определени казуси за които трябва да се четат оригиналните актове, към тях има препратки в Справочника (тъй като единствено същинският текст на нормата е определящ за най-коректно тълкуване и взимане на правилното решение).

Справочникът за Закона и Правилника за ДДС съдържа 34 от най-важните параграфи от Закона и Правилника за ДДС. Във всеки параграф са изнесени текстовете на различни клаузи, представени точно и сбито. Клаузите включват :

 • Обектите на облагане с ДДС
 • Данъчно задължени лица по ДДС
 • Стока и Доставка на стока
 • Вътре-общностна доставка
 • Услуга и доставка на услуги
 • Доставчик, Получател и Облагаема Доставка
 • Вътре-Общностно Придобиване
 • Тристранна операция
 • Място на изпълнение при Доставка на Стоки
 • Данъчно събитие
 • Данъчна основа
 • Освободени доставки
 • Право на частичен и пълен данъчен кредит
 • Начисляване и внасяне на ДДС
 • Регистрация и Дерегистрация по ЗДДС
 • Фактури, Дебитни и Кредитни известия, и Протоколи за целите на ДДС
 • Удостоверяване/Доказване на ДДС
 • Условия за Съхраняване на документи и Счетоводна отчетност
 • Отчитане и деклариране на ДДС
 • Допълнителни разпоредби  и актове, свързани със ЗДДС

Справочникът за Закона и Правилника за ДДС не е предназначен за пряко прилагане на ЗЗДС и правилника към него – неговата цел е да създаде задълбочена структура на  най-важните области, контролирани от ЗДДС и къде може да се намери уреждането им.

За стриктно прилагане на ЗДДС, следва да се изпълняват всички указания на НАП за правилно тълкуване на закона, съдебната практика на ВАС и на Европейския Съд във връзка с дела, касаещи ЗДДС.