Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

Финансов одит на фирма

одит

Основна роля на финансовия одит е независимо и професионално да потвърди верността на финансовите отчети на предприятието с цел защита интересите на собственици и инвеститори, кредитори и други външни контрагенти.

Осъзнали своята отговорност, ние влагаме целия си професионализъм и опит да помогнем на предприятията да подобрят и усъвършенстват финансовите си системи за отчетност, и безпристрастно и категорично да защитим интересите на инвеститори, кредитори и контрагенти.

За да сте спокойни за инвестициите си, Kreston BulMar осигурява:

  • Финансов одит в съответствие с Международните одиторски стандарти на финансови отчети, изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност или Националните стандарти за финансови отче-ти за малки и средни предприятия;
  • Консултации при изготвяне и подобрение на системи за вътрешен одит;
  • Преглед в съответствие с Международните одиторски стандарти, в частност Международния стандарт за ангажименти за преглед (2400).